Ple municipal ordinari. 29 de maig

Dilluns, 29 de maig de 2017 

A les 8 del vespre.
A la Sala Annexa de la Casa Rosa.
Sessió ordinària.

ORDRE DEL DIA

PRIMER. APROVACIÓ DE LES ACTES DEL DIA 27 DE MARÇ I 8 DE MAIG


SEGON. DICTAMEN EN RELACIÓ A LA DECLARACIÓ DE BÉNS UTILITAT PÚBLICA (EXP. OBRES 219/2017 "PORTADA D´AIGUA A LA URBANITZACIÓ DE CAN CARBONELL)


TERCER. DICTAMEN EN RELACIÓ A LA DECLARACIÓ DE BÉNS UTILITAT PÚBLICA (EXP. OBRES 220/2017 "CONNEXIÓ DE LES XARXES D´AIGÜES RESIDUALS I D´AIGUA POTABLE A LA URBANITZACIÓ DE MALAVELLA PARK)


QUART. DICTAMEN EN RELACIÓ A LA CONVALIDACIÓ DE L' ACORD D' APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLA DE MILLORA URBANA 10 DE L´ÀREA CENTRAL DEL GOLF (PMU10)


CINQUÈ. DICTAMEN EN RELACIÓ A LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM PARATGE DE SANT MAURICI


SISÈ. DICTAMEN EN RELACIÓ A LA PROPOSTA DE CONCERTACIÓ DE PRÉSTEC NÚM. 2 DEL PRESSUPOST PER A 2017


SETÈ. DICTAMEN EN RELACIÓ A LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 4/2017


VUITÈ. DICTAMEN EN RELACIÓ A LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 5/2017


NOVÈ. DICTAMEN EN RELACIÓ A LA PROPOSTA D'ALIENACIÓ DE PATRIMONI


DESÈ. A DICTAMEN EN RELACIÓ A L´ACORD DE LA JUNTA D E GOVERN LOCAL DEL DIA 24/05/2017 EN RELACIÓ A L´APLICACIÓ DE COEFICIENTS D´ACTUALITZACIÓ DE VALORS CADASTRALS PER AL 2018


ONZÈ. DICTAMEN EN RELACIÓ A L´ACTUALITZACIÓ DEL CONVENI AMB EL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA EN RELACIÓ A LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS SOCIALS BÀSICS I ESPECIALTIZATS


DOTZÈ. INFORME DE MOROSITAT 1R TRIMESTRE 2017


TRETZÈ. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN


1.- COMUNICACIONS DE L'ALCALDIA
2 .- PRECS I PREGUNTES

Ple Municipal de 28 de novembre de 2016

Dilluns, 28 de novembre de 2016 
A les 8 del vespre.
A la Sala Annexa de la Casa Rosa.
Sessió extraordinària

ORDRE DEL DIA:
PRIMER: APROVACIÓ DE LES ACTES DEL DIA 26 DE SETEMBRE I 3 DE NOVEMBRE.
SEGON: DICTAMEN EN RELACIÓ A LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS DEL PRESSUPOST MUNICIPAL, núm. 4/2016.
TERCER: DICTAMEN EN RELACIÓ A LA PROPOSTA D'INSCRIPCIÓ AL REGISTRE D'ENTITATS DE L'ASSOCIACIÓ PROTECTORA D'ANIMALS "NEW LIFE".
QUART: DICTAMEN EN RELACIÓ A LA PROPOSTA D'INSCRIPCIÓ AL REGISTRE D'ENTITATS DE L'ASSOCIACIÓ CALDESBOT.
CINQUÈ: DICTAMEN EN RELACIÓ A UN ACORD DE DELEGACIÓ DE POTESTATS SANCIONADORES.
SISÈ: DICTAMEN EN RELACIÓ A UN ACORD DE DELEGACIÓ DE POTESTATS SANCIONADORES EN MATÈRIA DE TRÀNSIT.
SETÈ: DICTAMEN EN RELACIÓ A LA PROPOSTA DE DETERMINACIÓ DE PREU JUST EN LES EXPROPIACIONS DE L'OBRA DE AL CTRA. DE LLAGOSTERA.
VUITÈ: PROPOSTA DE NOMENAMENT DEL CÀRREC DE JUTGE DE PAU.
NOVÈ: MOCIÓ DE SUPORT ALS ENCAUSAT PEL 9N.
DESÈ: MOCIÓ PER ESTABLIR LA COL·LABORACIÓ DE LA DIPUTACIÓ EN EL SUPORT ECONÒMIC ALS MUNICIPIS EN L'IVA DELS FEDER.
ONZÈ: MOCIÓ DEL GRUP D'ESQUERRA REPUBLICANA PER A UNA ADMINISTRACIÓ SOCIALMENT RESPONSABLE.
DOTZÈ: MANIFEST INSTITUCIONAL DEL DIA INTERNACIONAL PER A L'ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES.
TRETZÈ: CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN:
1) COMUNICACIONS DE L'ALCALDIA
2) PRECS I PREGUNTES

Ple municipal ordinari. 30 de gener

Dilluns, 30 de gener  de 2017 

A les 8 del vespre.
A la Sala Annexa de la Casa Rosa.
Sessió ordinària.

ORDRE DEL DIA

PRIMER.- APROVACIÓ ACTES DE LES SESSIONS DEL DIA 28 DE NOVEMBRE I 27 DE DESEMBRE

SEGON.- DICTAMEN EN RELACIÓ A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PMU-10 DE L'ÀREA CENTRAL DEL GOLF

TERCER.- DICTAMEN EN RELACIÓ A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ D'UN CONVENI URBANÍSTIC AMB EL PGA GOLF DE CATALUNYA S.A. I PGA GOLF DE CALDAS S.A. EN RELACIÓ A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS MÍNIMS OBLIGATORIS EN L´ÀMBIT DEL GOLF

QUART.- DICTAMEN EN RELACIÓ A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DEFINITIVA DEL TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL D´ACONDICIONAMENT DE CAN CALOT PER A TURISME RURAL

CINQUÈ.- DICTAMEN EN RELACIÓ A L ' APROVACIÓ INICIAL DE LA DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ DEL CONSORCI DE VILES TERMALS DE CATALUNYA

SISÈ.- DICTAMEN EN RELACIÓ A LA LICITACIÓ DEL CONTRCTE DE LES OBRES DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ D'UN TRAM DE LA CARRETERA DE LLAGOSTERA

SETÈ.- DICTAMEN EN RELACIÓ A LA MODIFICACIÓ DE LES BASES DE CONCESSIÓ D'AJUTS SOCIALS DE L'AJUNTAMENT DE CALDES DE MALAVELLA

VUITÈ.- DICTAMEN EN RELACIÓ A LA MOCIÓ SOBRE EL REBUIG A LA IMPLANTACIÓ DELS ANOMENATS COMPTADORS TELEGESTIONABLES

NOVÈ.- DICTAMEN EN RELACIÓ A LA PROPOSTA D'ADHESIÓ A LA CAMPANYA CASA NOSTRA ÉS CASA VOSTRA

DESÈ.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN.

- DONAR COMPTE SENTÈNCIES

- COMUNICACIONS DE L'ALCALDIA

- PRECS I PREGUNTES

 

Còpia de Ple Municipal de 27 de desembre de 2016

Dimarts, 27 de desembre de 2016 
A les 8 del vespre.
A la Sala Annexa de la Casa Rosa.
Sessió extraordinària

ORDRE DEL DIA:

PRIMER.- DICTAMEN DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES EN RELACIÓ AL COMPTE GENERAL

SEGON.- DONAR COMPTE DE L'INFORME DE MOROSITAT DEL 3R TRIMESTRE 2016

TERCER.- DICTAMEN EN RELACIÓ A L'APROVACIÓ DEL PRESSUPOST PER A 2017, AIXÍ COM ELS DIFERENTS DOCUMENTS RELACIONATS

QUART.- DICTAMEN EN RELACIÓ A LA DECLARACIÓ DE LLOCS DE TREBALL COM A PRIORITARIS

CINQUÈ.- DICTAMEN EN RELACIÓ A L'APROVACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS

SISÈ.- DICTAMEN EN RELACIÓ A l'ACORD DONANT SUPORT A LA CANDIDATURA DEL MUNICIPI DE CALDES DE MALAVELLA COM A VILA GEGANTERA 2017