Dilluns, 30 de gener  de 2017 

A les 8 del vespre.
A la Sala Annexa de la Casa Rosa.
Sessió ordinària.

ORDRE DEL DIA

PRIMER.- APROVACIÓ ACTES DE LES SESSIONS DEL DIA 28 DE NOVEMBRE I 27 DE DESEMBRE

SEGON.- DICTAMEN EN RELACIÓ A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PMU-10 DE L'ÀREA CENTRAL DEL GOLF

TERCER.- DICTAMEN EN RELACIÓ A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ D'UN CONVENI URBANÍSTIC AMB EL PGA GOLF DE CATALUNYA S.A. I PGA GOLF DE CALDAS S.A. EN RELACIÓ A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS MÍNIMS OBLIGATORIS EN L´ÀMBIT DEL GOLF

QUART.- DICTAMEN EN RELACIÓ A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DEFINITIVA DEL TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL D´ACONDICIONAMENT DE CAN CALOT PER A TURISME RURAL

CINQUÈ.- DICTAMEN EN RELACIÓ A L ' APROVACIÓ INICIAL DE LA DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ DEL CONSORCI DE VILES TERMALS DE CATALUNYA

SISÈ.- DICTAMEN EN RELACIÓ A LA LICITACIÓ DEL CONTRCTE DE LES OBRES DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ D'UN TRAM DE LA CARRETERA DE LLAGOSTERA

SETÈ.- DICTAMEN EN RELACIÓ A LA MODIFICACIÓ DE LES BASES DE CONCESSIÓ D'AJUTS SOCIALS DE L'AJUNTAMENT DE CALDES DE MALAVELLA

VUITÈ.- DICTAMEN EN RELACIÓ A LA MOCIÓ SOBRE EL REBUIG A LA IMPLANTACIÓ DELS ANOMENATS COMPTADORS TELEGESTIONABLES

NOVÈ.- DICTAMEN EN RELACIÓ A LA PROPOSTA D'ADHESIÓ A LA CAMPANYA CASA NOSTRA ÉS CASA VOSTRA

DESÈ.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN.

- DONAR COMPTE SENTÈNCIES

- COMUNICACIONS DE L'ALCALDIA

- PRECS I PREGUNTES