Ple ordinari maig 2014

A les 8 de la tarda, a la Sala de Plens (Casa Rosa).

ORDRE DEL DIA
1. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES ACTES DE LA SESSIÓ DEL DIA 31 DE MARÇ i 28 D’ABRIL
2. DONAR COMPTE DE L'INFORME DE MOROSITAT DEL 1R TRIMESTRE 2014
3. DONAR COMPTE DE L' INFORME D’ INTERVENCIÓ DE COMPLIMENT DELS OBJECTIUS D'ESTABLITAT PRESSUPOSTÀRIA I REGLA DE DESPESA . 1R TRIMESTRE 2014.
4. DICTAMEN EN RELACIÓ A L'ALIENACIÓ D'UNA PARCEL·LA DEL GOLF
5. DICTAMEN EN RELACIÓ A LA DECLARACIÓ COM A ENTITAT D'INTERÈS MUNICIPAL L’ASSOCIACIÓ DE FAMILIES ABEONA
6. DICTAMEN EN RELACIÓ A LA PETICIÓ DE SUBVENCIÓ PER A LA REALITZACIÓ D'ACTUACIONS A LES LLERES PÚBLIQUES
7. PROPOSTA EN RELACIÓ A LA MOCIÓ DELS AJUNTAMENTS CONTRA L'APLICACIÓ DE LA LLEI WERT
8. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN.