Dilluns, 28 de novembre de 2016 
A les 8 del vespre.
A la Sala Annexa de la Casa Rosa.
Sessió extraordinària

ORDRE DEL DIA:
PRIMER: APROVACIÓ DE LES ACTES DEL DIA 26 DE SETEMBRE I 3 DE NOVEMBRE.
SEGON: DICTAMEN EN RELACIÓ A LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS DEL PRESSUPOST MUNICIPAL, núm. 4/2016.
TERCER: DICTAMEN EN RELACIÓ A LA PROPOSTA D'INSCRIPCIÓ AL REGISTRE D'ENTITATS DE L'ASSOCIACIÓ PROTECTORA D'ANIMALS "NEW LIFE".
QUART: DICTAMEN EN RELACIÓ A LA PROPOSTA D'INSCRIPCIÓ AL REGISTRE D'ENTITATS DE L'ASSOCIACIÓ CALDESBOT.
CINQUÈ: DICTAMEN EN RELACIÓ A UN ACORD DE DELEGACIÓ DE POTESTATS SANCIONADORES.
SISÈ: DICTAMEN EN RELACIÓ A UN ACORD DE DELEGACIÓ DE POTESTATS SANCIONADORES EN MATÈRIA DE TRÀNSIT.
SETÈ: DICTAMEN EN RELACIÓ A LA PROPOSTA DE DETERMINACIÓ DE PREU JUST EN LES EXPROPIACIONS DE L'OBRA DE AL CTRA. DE LLAGOSTERA.
VUITÈ: PROPOSTA DE NOMENAMENT DEL CÀRREC DE JUTGE DE PAU.
NOVÈ: MOCIÓ DE SUPORT ALS ENCAUSAT PEL 9N.
DESÈ: MOCIÓ PER ESTABLIR LA COL·LABORACIÓ DE LA DIPUTACIÓ EN EL SUPORT ECONÒMIC ALS MUNICIPIS EN L'IVA DELS FEDER.
ONZÈ: MOCIÓ DEL GRUP D'ESQUERRA REPUBLICANA PER A UNA ADMINISTRACIÓ SOCIALMENT RESPONSABLE.
DOTZÈ: MANIFEST INSTITUCIONAL DEL DIA INTERNACIONAL PER A L'ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES.
TRETZÈ: CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN:
1) COMUNICACIONS DE L'ALCALDIA
2) PRECS I PREGUNTES