Ple Municipal de 26 de setembre de 2016

Dilluns, 26 de setembre de 2016 
A les 8 del vespre.
A la Sala Annexa de la Casa Rosa.

ORDRE DEL DIA:
PRIMER - APROVACIÓ DE L'ACTA NÚM. 5 DE LA SESSIÓ DEL DIA 25 DE JULIOL DE 2016 
SEGON - DONAR COMPTE DE L'INFORME DE MOROSITAT DEL 2N TRIMESTRE DEL 2016
TERCER - DICTAMEN EN RELACIÓ A L'APROVACIÓ DEL PROTOCOL PER A LA INTERVENCIÓ EN MATÈRIA D'OCUPACIONS
QUART - DICTAMEN EN RELACIÓ A LA PROPOSTA DE RECONEIXEMENT D'UNA MEDALLA POLICIAL AL SR. RAÚL BARJUAN BORREGO
CINQUÈ - DICTAMEN EN RELACIÓ A LA PROPOSTA DE RECONEIXEMENT D'UNA MEDALLA POLICIAL AL SR. PERE HEREU MARÉS
SISÈ - DICTAMEN EN RELACIÓ A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DE CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A LA PROMOCIÓ ECONÒMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL DELS MUNICIPIS DE CALDES DE MALAVELLA I CASSÀ DE LA SELVA.
SETÈ - DICTAMEN EN RELACIÓ A L'APROVACIÓ DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT.
VUITÈ - DICTAMEN EN RELACIÓ A L'APROVACIÓ DEL REGLAMENT DE PUBLICITAT I IMATGE EN INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS DE CALDES DE MALAVELLA
NOVÈ - DICTAMEN PER A L'APROVACIÓ DE LA MOCIÓ A FAVOR DE LA REFORMA HORÀRIA
DESÈ - DICTAMEN EN RELACIÓ A L'APROVACIÓ DEL PROGRAMA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA REFERENT A LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM I DEL PLA ESPECIAL EN EL SECTOR DE SANT MAURICI
ONZÈ - ASSUMPTES URGENTS
DOTZÈ - CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN.
1- COMUNICACIONS DE L'ALCALDIA.
2- PRECS I PREGUNTES.