Ple municipal extraordinari de constitució de la nova Corporació municipal

A les 12 del migdia, a la Sala de Plens de la Casa Rosa. Aquí en teniu la convocatòria.

PRIMER. Constitució de la nova Corporació Municipal el dia 13 de juny de 2015 a les 12 hores del migdia.
SEGON. Notificar aquesta Resolució als Senyors/es Regidors/es Electes i fer-ho públic al tauler d’anuncis municipal.

Attachments:
Download this file (constitutucio-corporacio-municipal-caldes-de-malavella-2015.pdf)constitutucio-corporacio-municipal-caldes-de-malavella-2015.pdf[constitutucio-corporacio-municipal-caldes-de-malavella-2015.pdf]

Ple ordinari març 2015

A les 8 de la tarda, a la Sala de Plens (sala annexa de la Casa Rosa)

Ordre del dia:

1. APROVACIÓ, SI ESCAU DE L'ACTA DEL DIA 12 DE GENER
2. DICTAMEN EN RELACIÓ A LA PROPOSTA D’APROVACIÓ DEFINITIVA PROJECTE D´URBANITZACIÓ D'UN TRAM DE LA CARRETERA DE LLAGOSTERA
3. DICTAMEN EN RELACIÓ A LA PROPOSTA D’APROVACIÓ PLA ESPECIAL DE CAMINS EN SÒL NO URBANITZABLE CALDES DE MALAVELLA
4. DICTAMEN EN RELACIÓ A L’APROVACIÓ DE L´ORDENANÇA MUNICIPAL GUIA D´ESTIL I PARÀMETRES DE DISSENY DEL SECTOR RESIDENCIAL DEL GOLF
5. DICTAMEN EN RELACIÓ A LA PROPOSTA DE DELEGACIÓ AL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA EL SERVEI DE CONTROL, GESTIÓ DE SUBMINISTRAMENTS ENERGÈTICS MUNICIPALS I ADQUISICIÓ DE PROGRAMES INFORMÀTICS
6. DICTAMEN EN RELACIÓ A LA PROPOSTA D’ACCEPTACIÓ D'UN TRAM CARRETERA DE FRANCIAC
7. DICTAMEN EN RELACIÓ A LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE PLANTILLA DE PERSONAL
8. DICTAMEN EN RELACIÓ A LA MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL d’ICV-EUIA-E CONTRA EL CURRÍCULUM DE L’ASSIGNATURA DE RELIGIÓ A PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA
9. DICTAMEN EN RELACIÓ A LA MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL d’ICV-EUIA-E DE SUPORT ALS ESTUDIANTS VAGUISTES DANI I ISMA
10. DICTAMEN EN RELACIÓ A LA MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL P.P. SOBRE SUPORT I AJUDA A LA MATERNITAT.
11. DONAR COMPTE DE L’INFORME DE MOROSITAT DEL 4T TRIMESTRE 2014
12. DONAR COMPTE DE L'APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIO EXERCICI 2014
13. DONAR COMPTE DE L'APROVACIÓ DEL PLA DE DISPOSICIÓ DE FONS DE L´AJUNTAMENT DE CALDES DE MALAVELLA
14. DONAR COMPTE DE L'APROVACIÓ DEL PLA PRESSUPOSTARI A MIG TERMINI
15. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN:
1.- COMUNICACIONS DE L’ALCALDIA.
2.- PRECS I PREGUNTES.

Attachments:
Download this file (convocatoria-ple-caldes-de-malavella-27-03-15.pdf)convocatoria-ple-caldes-de-malavella-27-03-15.pdf[convocatoria-ple-caldes-de-malavella-27-03-15.pdf]

Ple extraordinari abril 2015

Sessió extraordinària del Ple. 27 d'abril de 2015

ORDRE DEL DIA
1. DICTAMEN EN RELACIÓ A LA PROPOSTA D’APROVACIÓ DE MODELS DE DECLARACIÓ DE BÉNS I ACTIVITATS PER A LA PROPERA LEGISLATURA 
2. SORTEIG MEMBRES DE LES MESES ELECTORALS

Attachments:
Download this file (ple-extraordinari-27-abril-2015.pdf)ple-extraordinari-27-abril-2015.pdf[ple-extraordinari-27-abril-2015.pdf]

Ple ordinari gener 2015

Sessió ordinària del Ple. 26 de gener de 2015

ORDRE DEL DIA
1. APROVACIÓ, SI ESCAU DE L’ACTA DEL DIA 24 DE NOVEMBRE
2. DICTAMEN EN RELACIÓ A LA PROPOSTA DE RATIFICACIÓ ADJUDICACIÓ CONTRACTE CALDERA BIOMASSA CEIP SANT ESTEVE
3. DICTAMEN EN RELACIÓ A LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ ESTATUTS CONSORCI LOCALRET
4. DICTAMEN EN RELACIÓ A LA PROPOSTA DE DECLARACIÓ ENTITAT D’INTERÈS MUNICIPAL
5. DICTAMEN EN RELACIÓ A LA PROPOSTA D’APROVACIÓ DEFINITIVA CONVENI GOLF
6. DICTAMEN EN RELACIÓ A LA PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ DEL POUM SECTOR GOLF
7. DICTAMEN EN RELACIÓ AL CONVENI AMB LA DIPUTACIÓ DE GIRONA PER A L’ACCEPTACIÓ DE LA CESSIÓ D’UN SOBRANT DE CARRETERA
8. DICTAMEN EN RELACIÓ A LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ ESTATUTS CILMA
9. DICTAMEN EN RELACIÓ A LA PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI AMB EL CONSORCI COSTA BRAVA PEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE EN ALTA
10. DICTAMEN EN RELACIÓ A LA PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL REGLAMENT D’ÚS DEL ROCODROM
11. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL d' ESQUERRA- AM PER A INCORPORAR ELS CRITERIS DEL DECRET CONTRA LA POBRESA ENERGÈTICA EN EL REGLAMENT DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE I L’APLICACIÓ DE LA TARIFA SOCIAL EN LA TAXA DE SUBMINISTRAMENT
12. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL P.P. PER LA LLUITA CONTRA EL YIHADISME
13.CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN.
1.- COMUNICACIONS DE L’ALCALDIA.
2.- PRECS I PREGUNTES.

Attachments:
Download this file (convocatoria-ple-caldes-de-malavella-26-01-15.pdf)convocatoria-ple-caldes-de-malavella-26-01-15.pdf[convocatoria-ple-caldes-de-malavella-26-01-15.pdf]