Sessió ordinària del Ple. 26 de gener de 2015

ORDRE DEL DIA
1. APROVACIÓ, SI ESCAU DE L’ACTA DEL DIA 24 DE NOVEMBRE
2. DICTAMEN EN RELACIÓ A LA PROPOSTA DE RATIFICACIÓ ADJUDICACIÓ CONTRACTE CALDERA BIOMASSA CEIP SANT ESTEVE
3. DICTAMEN EN RELACIÓ A LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ ESTATUTS CONSORCI LOCALRET
4. DICTAMEN EN RELACIÓ A LA PROPOSTA DE DECLARACIÓ ENTITAT D’INTERÈS MUNICIPAL
5. DICTAMEN EN RELACIÓ A LA PROPOSTA D’APROVACIÓ DEFINITIVA CONVENI GOLF
6. DICTAMEN EN RELACIÓ A LA PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ DEL POUM SECTOR GOLF
7. DICTAMEN EN RELACIÓ AL CONVENI AMB LA DIPUTACIÓ DE GIRONA PER A L’ACCEPTACIÓ DE LA CESSIÓ D’UN SOBRANT DE CARRETERA
8. DICTAMEN EN RELACIÓ A LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ ESTATUTS CILMA
9. DICTAMEN EN RELACIÓ A LA PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI AMB EL CONSORCI COSTA BRAVA PEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE EN ALTA
10. DICTAMEN EN RELACIÓ A LA PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL REGLAMENT D’ÚS DEL ROCODROM
11. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL d' ESQUERRA- AM PER A INCORPORAR ELS CRITERIS DEL DECRET CONTRA LA POBRESA ENERGÈTICA EN EL REGLAMENT DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE I L’APLICACIÓ DE LA TARIFA SOCIAL EN LA TAXA DE SUBMINISTRAMENT
12. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL P.P. PER LA LLUITA CONTRA EL YIHADISME
13.CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN.
1.- COMUNICACIONS DE L’ALCALDIA.
2.- PRECS I PREGUNTES.

Attachments:
Download this file (convocatoria-ple-caldes-de-malavella-26-01-15.pdf)convocatoria-ple-caldes-de-malavella-26-01-15.pdf[convocatoria-ple-caldes-de-malavella-26-01-15.pdf]