L’Ajuntament de Caldes de Malavella ha habilitat uns terrenys destinats a horts urbans ecològics per tal de cedir-ne l’ús a persones interessades en el seu conreu agrícola amb destinació a l’autoconsum. Aquests horts es troben al final del C/ Joaquim Vayreda, a la urbanització Can Solà Gros I.

Es tracta de parcel·les d’hort, d’aproximadament 60 m2 cadascuna, la cessió d’ús de les quals es farà en règim de lliure concurrència mitjançant un sorteig públic. Aquestes cessions s’atorgaran per un període d’1 any, prorrogable per un termini d’1 any més, i l’ajuntament adoptarà les mesures necessàries per garantir l’accés als horts de les famílies amb risc social.

Els horts s’han de destinar al cultiu de varietats d’hortalisses i verdures d’horta tradicional, de temporada, d’acord amb criteris ecològics i prioritzant les varietats locals.

Convocatòria 2016

Ja està oberta la convocatòria de 2016, i les sol·licituds poden fer-se fins el 16 de maig, 15 dies després de la publicació de les bases al B.O.P. de Girona.

L'Ajuntament posa a disposició un total de 10 parcel·les, 5 de les quals queden reservades a disposició i criteri d'adjudicació del personal tècnic de l'Àrea Social. Aquest horts s'han d'oferir, prioritàriament, a les persones aspirants que acreditin ser caps de famílies amb necessitats diagnosticades pels Serveis Socials.

Les persones adjudicatàries hauran de dipositar una fiança de 50 € amb l'objectiu de cobrir possibles danys o perjudicis, i es retornarà quan cessin els efectes de cessió d'ús de la parcel·la d'hort.

Requisits:
Les persones interessades han de complir, en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds que es fixi en la convocatòria, els requisits següents:

- Ser persona física major d'edat. Només es podrà presentar una sol·licitud per unitat familiar, entenent-se per unitat familiar les persones que convisquin en un mateix domicili.

- A la data de l'inici del procés de sol·licituds, cal estar empadronat a Caldes de Malavella amb una antiguitat mínima de 3 anys ininterromputs.

- No disposar, a tall de propietari, arrendatari o similar, de cap altre hort o terreny de conreu al terme municipal de Caldes de Malavella.

- No haver estat privat anteriorment, mitjançant la rescissió de la cessió, d'una de les parcel·les dels horts ecològics municipals de Caldes de Malavella.

Juntament amb la sol·licitud, degudament emplenada, les persones aspirants han d'adjuntar la documentació següent:

      a- Fotocòpia del DNI/NIE o document acreditatiu de la personalitat.
      b- Informe dels Serveis Socials, (en cas d'optar per la prioritat de plaça com a família amb risc social).

Zona de descàrrega de documents:
- Model de sol·licitud

- Resum del Reglament de Règim d’Ús dels Horts Urbans Ecològics
- Reglament d’Ús dels Horts Urbans Ecològics de Titularitat Municipal i per a la Cessió d’Ús (text complet).

Attachments:
Download this file (resumReglamentWeb.pdf)Resum del reglament d'ús[resumReglamentWeb.pdf]
Download this file (Reglament_dUs.pdf)Reglament d'ús[Reglament_dUs.pdf]
Download this file (model_solicitud_2016.pdf)Model de sol·licitud[model_solicitud_2016.pdf]