1) Comissió Informativa de TERRITORI

Membres:

 • Presidida pel  Sr. Alcalde, Salvador Balliu i Torroella

Vocals titulars:

 • Sergi Mir i Miquel, del grup de Convergència
 • Maria Subirana i Armengol, del grup de Convergència
 • Mercè Rossell i Rius, del grup de Convergència
 • Joan Colomer i Llinàs, de la  PICaldes
 • Oriol Carreras i Subirana, del grup d’ERC - AM
 • José Fernández Celada, representant de PSC-CP

Vocals suplents:

En cas que el regidor titular no pugui assistir a la sessió, podrà ser substituït per altres membres del seu grup.

Àmbit material: Alcaldia i Territori, Seguretat i Convivència i Espai Públic i Promoció.

Periodicitat: La comissió celebrarà sessions ordinàries amb periodicitat bimensual i se celebraran el dilluns anterior al de l'últim dilluns del mes en el que se celebre el ple, a les 8 del vespre. Se celebraran sessions extraordinàries quan llur president hio decideixi o quan ho demani la quarta part, almenys, del nombre legal de membres.

2) Comissió Informativa d'ECONOMIA I CIUTADANIA

Membres:

 • Presidida pel  Sr. Alcalde, Salvador Balliu i Torroella

Vocals titulars:

 • Àngela Frigolé, del grup de Convergència
 • Ma Mercè Rossell i Rius, del grup de Convergència
 • Lídia Antonio i Trobat, de la PICaldes
 • Esther Domínguez i Tarré, del grup d’ERC- AM
 • José Fernández Celada, representant de PSC-CP
 • Daniel Sancho García, regidor no adscrit

Vocals suplents:

En cas que el regidor titular no pugui assistir a la sessió, podrà ser substituït per altres membres del seu grup.

Àmbit material: Hisenda i Ciutadania i Polítiques de Benestar

Periodicitat: La comissió celebrarà sessions ordinàries amb periodicitat bimensual, i se celebraran el dilluns anterior al de l'últim dilluns del mes en el que se celebri el ple, a les 7 del vespre. Se celebraran sessions extraordinàries quan llur president ho decideixi o quan ho demani la quarta part, almenys, del nombre legal de membres.