Caldes de Malavella

 • Municipi: Caldes de Malavella
 • Comarca i Província: la Selva, Girona
 • Superfície: 56 km2
 • Superfície boscosa: 30 km2
 • Alçada mitjana: 94,5 m (fita de l'estació de ferrocarril)
 • Pluges mitjanes anuals: 725 mm/any
 • Població: 7.100 hab 
 • Poblacions agregades: Franciac 
 • Veïnats: de les Mateues, de Baix, de Dalt, d'Israel o Folgueroles, Santa Seclina. 
 • Urbanitzacions: Can Carbonell, Llac del Cigne, Aigües Bones, Can Solà Gros, Turist Club, Malavella Park

ANÀLISI D’INDICADORS ESTADÍSTICS SOBRE LA DINÀMICA SOCIOECONÒMICA

 • La població

A continuació s’exposen les dades sobre el creixement de la població i les seves  característiques a Caldes de Malavella.

 • Població per grup d’edats

Caldes de Malavella tenia una població de 4.225 habitants l’any 2001, de les quals el 14,4  tenien entre 0 i 14 anys, el 67,6% tenien entre 15 i 64 anys i finalment el 18% tenien més de 65 anys. L’any 2007 la població de Caldes havia augmentat fins a 6.067 habitants. La major part d’aquesta població tenia entre 15 i 64 anys, com a la resta de Catalunya. La població de 0 a 14 anys representa el 17,1% del total i la de més de 65 anys representa pràcticament l’14,8%. L’any 2008 Caldes tenia una població de 6.459 habitants. Actualment té 7.102 habitants.

 • Naixements, defuncions i matrimonis

Segons les dades de l’IDESCAT s’observa una tendència creixent tan dels naixements com dels matrimonis. En canvi, es confirma que la població s’està envellint pel fet que la tendència de les defuncions ha estat estable durant els darrers 15 anys, tot i que l’últim any els naixements han decrescut i les defuncions han augmentat considerablement.

 • Indicadors socials

 • Nivell d’instrucció

El 45% de la població de Caldes de Malavella té una formació de primer grau, seguit d’un altre 45% que té un nivell d’instrucció de segon grau. La població amb formació universitària representa el 10%

 • Població activa

Del total de la població activa, quasi el 93% està ocupada. Per la seva banda, la població inactiva compta amb 1.359 habitants, amb una tendència similar a Catalunya

 • Atur registrat

L’atur de l’any 2012 era del 15,01% de la població activa.

 • Habitatges per tipus

Quan als habitatges familiars principals, tots són convencionals i representen el 71% sobre el total d’habitatges familiars. Dels habitatges familiars no principals, pràcticament el 80% són de 2na residència, i la resta són vacants

 • Estadística per sectors econòmics
 • Població ocupada per sectors

En relació a la població ocupada, se subratlla que sembla que la població està distribuïda de manera força equilibrada en cada sector. El sector serveis és el que aglutina més treballadors, però menys que la mitjana de la població ocupada en aquest sector a Catalunya. En el sector de l’agricultura hi treballa el 4% de la població activa, un punt i mig per sobre de Catalunya. Els sectors de la indústria i la construcció també ocupen més personal que la mitjana catalana. Aquestes dades denoten una riquesa en el paisatge socioeconòmic de la localitat. Per altra banda, cal destacar que el 53,65% de la població activa que treballa fora del municipi.

POBLACIÓ OCUPADA (%)

 

Agricultura

Indústria

Construcció

Serveis

Caldes de Malavella

4.1

29.2

13.3

53.5

Catalunya

2.5

25.2

10.4

62.0

 • Establiments d’empreses de comerç al detall

Els establiments de comerç al detall de producte alimentari tenen pràcticament el mateix pes a la localitat que els establiments de producte no alimentari quan a nombre d’establiments però no quan a superfície. Els establiments de producte no alimentari disposen més del doble de metres quadrats que els d’alimentari. L’altra tipologia de comerç al detall (mixt i altres) és pràcticament insignificant.

 • Establiments d’empreses de serveis

Pel que fa al sector serveis, a l’igual que al conjunt de Catalunya, les dades demostren que els subsectors que aglutinen més establiments són el de Transport i comunicacions i el de Serveis personals (23% cadascun). L’hostaleria representa el 18% i serveis d’immobles i altres el 19%

 • Localització de l’ocupació

Tenint en compte la població activa ocupada resident, s’observa que el 46% treballen al municipi i la resta ho fan fora. Per altra banda, del total de treballadors que tenen feina al municipi, el 29% són no residents