RETRIBUCIONS, ASSISTÈNCIES I INDEMNITZACIONS ALS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ

Es fa públic que el Ple de l'Ajuntament en sessió del 29 de juny de 2015, ha adoptat els acords relacionats amb retribucions, assistències i indemnitzacins en els termes següents:

ACORDS:

Primer.-Establir que els membres de la Corporació que a continuació es relacionen, exerciran els seus càrrecs en el règim de dedicació exclusiva i seran donats d'alta al règim corresponent de la seguretat social amb efectes d'1 de juliol de 2015:

Sr. SERGI MIR MIQUEL

Segon.- Establir que els membres de la Corporació que a continuació es relacionen, exerciran els seus càrrecs en el règim de dedicació parcial i seran donats d'alta al règim corresponent de la seguretat social amb efectes d'1 de juliol de 2015:

 

 Tinents d'Alcalde Sres.:  Dedicació
 Grup 1
 Sra ÀNGELA MARIA FRIGOLÉ BAGUDANCH
 Sra GEMMA ALSINA MIR

100 hores 
 Grup 2
 Sra. MARIA SUBIRANA ARMENGOL 
 Sra. MERCÈ ROSSELL I RIUS
80 hores
 Ma ISABEL REIG MONTERO 40 hores

 

La percepció d'aquestes retribucions, quan es tracti de regidors o regidores en règim de dedicació exclusiva, serà incompatible amb la de qualsevol altra retribució amb càrrec als pressupostos de les Administracions Públiques i dels ens, organismes i empreses d'elles depenents, sense perjudici de les dietes o indemnitzacions que els puguin correspondre per la seva assistència als Consells d'Administració o òrgans de govern d'entitats o empreses públiques o privades, fins a un màxim de dos; i també serà incompatible amb les indemintzacions que s'estableixen en l'apartat següent i amb el desenvolupament d'altres activitats, en els termes previstos per la Lei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al sevei de les administracions públiques.

Pel contrari, en els supòsits de dedicació parcial, la percepció d'aquestes retribucions estarà sotmesa al règim establert a l'article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de els Bases del Règim Local.

Quart.-Sol·licitar a l'oficina territorial de la Tresoreria General de la Seguretat Social l'afiliació i/o alta en el Règim General de la Seguretat Social dels anteriors membres corporatius en la forma que legalment i reglamentària correspongui.

Cinquè.-Assistències.

Determinar que els regidors que no tenen dedicació parcial percebran assistències per la concurrença efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de les quals formin part en les quanties següents:

Sessió plenària: 415 €
Sessions de les Comissions Informatives: 345 €
Sessió Junta de Govern Local: 352 €

El nombre màxim d'assistències que es pagaran a l'any seran:

2015: 3 a comissions plenàries, 3 a comissions informatives i 24 a juntes de govern local.
2016: 6 a sessions plenàries, 6 a comissions informatives i 48 a juntes de govern local.

Sisè.-A les quantitats assignades com a retribucions i indeminitzacions per assistències, se'ls practicaran les corresponents retencions per IRPF, i en el cas de les retribucions per dedicació exclusiva o parcial es retindrà l'impost de la quota dels treballadors del règim de la Seguretat Social.

Setè.-Determinar que tots els membres de la Corporació tindran dret a percebre indeminitzacions per les despeses efectives ocasionades en l'exercici del seu càrrec. sempre que siguin degudament autoritzades i justificades, en els termes i quanties que fixa el RD 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del servei.

Vuitè.-D'acord amb l'art. 75.5 de la LBRL, s'ha de consignar en el pressupost municipal la dotació necessària per fer front als conceptes de retribucions, indemnitzacions i assistències. S'acorda l'autorització de la despesa que comporta els acords precedents, si bé la seva efectivitat queda condicionada a la modificació efectiva del pressupost municipal.

Novè.-Es faculta el Sr. Alcalde per a la signatura dels documents necessaris per a l'execució desl acord precedents.

Desè.-Publicar aquests acrods en el Butlletí Oficial de la Província i en el Tauler d'edictes de l'Ajuntament.