Dilluns, 30 de novembre. A les 8 del vespre, a la Sala Annexa de a Casa Rosa.

ORDRE DEL DIA:
PRIMER.- APROVACIÓ ACTES DIES: 28/9, 9/10, 2/11 i 25/11

SEGON. DICTAMEN EN RELACIÓ A L'APROVACIÓ DEL PRESSUPOST 2016 , AIXÍ COM DELS DIFERENTS DOCUMENTS RELACIONATS

TERCER. DICTAMEN EN RELACIÓ A L'APROVACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS

QUART. DICTAMEN EN RELACIÓ ALS ACORDS DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚMS.:
a) 5/2015 modalitat suplement de crèdits, finançat amb càrrec al romanent líquid de tresoreria i baixes d’altres aplicacions
b) 6/2015 modalitat crèdits extraordinaris per canvi de finançament

CINQUÈ. DICTAMEN EN RELACIÓ A LA DECLARACIÓ DE LLOCS DE TREBALL COM A PRIORITARIS.

SISÈ. DICTAMEN EN RELACIÓ A LA PROPOSTA DE REVISIÓ DE LES TARIFES DEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA POTABLE.

SETÈ. DICTAMEN EN RELACIÓ A L'APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLÀNOL DE DELIMITACIÓ SEGONS EL QUE ESTABLEIX LA LLEI 5/2003, DE 22 D'ABRIL, DE MESURES DE PREVENCIÓ DELS INCENDIS FORESTALS.

VUITÈ. DICTAMEN EN RELACIÓ A L'APROVACIÓ DEL PROJECTE D'OBRES PER A LA SUBSTITUCIÓ DE DOS COL·LECTORS DE SANEJAMENT A LLAC DEL CIGNE.

NOVÈ. DICTAMEN EN RELACIÓ A L'APROVACIÓ DEL PROJECTE DE PAVIMENTACIÓ DEL CAMÍ ENTRE AIGÜES BONES I CAN CARBONELL (FASE I).

DESÈ. DICTAMEN EN RELACIÓ AL FITXER DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL.

ONZÈ. DICTAMEN EN RELACIÓ A L'APROVACIÓ D'UN REGLAMENT D'ÚS DE LA PISTA D' SKATE.

DOTZÈ.DICTAMEN EN RELACIÓ A LA MOCIÓ DE SUPORT A LA RESOLUCIÓ 1/XI DEL PARLAMENT DE CATALUNYA.

TRETZÈ. LECTURA DEL MANIFEST DEL DIA INTERNACIONAL PER A 
L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES.

CATORZÈ. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN:

1. DONAR COMPTE DELS INFORMES D´INTERVENCIÓ DE CARÀCTER TRIMESTRAL.
2.- COMUNICACIONS DE L'ALCALDIA.
3.- PRECS I PREGUNTES.

 

Attachments:
Download this file (ple-ordinari-novembre-2015.pdf)Ple ordinari novembre 2015[ple-ordinari-novembre-2015.pdf]