Dilluns, 27 de juliol de 2015
HORA: 8 del vespre
LLOC: Sala de Sessions
Edifici de la Casa Rosa

PRIMER. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 29 DE JUNY DE 2015

SEGON. DICTAMEN EN RELACIÓ A L’APROVACIÓ DEL TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL CAN CALOT PER A TURISME RURAL

TERCER.  DICTAMEN EN RELACIÓ A L’APROVACIÓ DEL TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ DEL POUM SECTOR PGA GOLF

QUARTDICTAMEN EN RELACIÓ A L´APROVACIÓ INICIAL DEL PLÀNOL DE DELIMITACIÓ SEGONS EL QUE ESTABLEIX LA LLEI 5/2003, DE 22 D'ABRIL, DE MESURES DE PREVENCIÓ DELS INCENDIS FORESTALS EN LES URBANITZACIONS, ELS NUCLIS DE POBLACIÓ, LES EDIFICACIONS I LES INSTAL·LACIONS SITUADES EN TERRENYS FORESTAL, MODIFICADA PER LA LLEI 2/2014, DEL 27 DE GENER, DE MESURES FISCALS, ADMINISTRATIVES, FINANCERES I DEL SECTOR PÚBLIC.

CINQUÈ. DICTAMEN EN RELACIÓ A LA PROPOSTA DE CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT I AQUEST AJUNTAMENEN MATÈRIA DE SEGURETAT VIÀRIA. AIXÍ COM L´ANNEX 5 A DIT CONVENI QUE FA REFERÈNCIA A L´APORTACIÓ DE KITS DE DETECCIÓ DE SUBSTÀNCIES ESTUPEFAENTS I MATERIAL DE SUPORT.

SISÈ. DICTAMEN EN RELACIÓ A LA PROPOSTA DE FIXACIÓ DE FESTES LOCALS PER A L'ANY 2016

SETÈ. DICTAMEN EN RELACIÓ A LA INSCRIPCIÓ AL REGISTRE D'ENTITATS DEL FUTBOL SALA CALDES DE MALAVELLA

VUITÈ. DICTAMEN EN RELACIÓ A LA MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS DE LA PIC I ERC D´ADHESIÓ AL PROTOCOL D´EXECUCIÓ DE LES DILIGÈNCIES DE LLANÇAMENT ALS PARTITS JUDICIALS DE CATALUNYA AMB EL COMPROMÍS DEL MÓN LOCLA CATALÀ

NOVÈ. DICTAMEN EN RELACIÓ A LA MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D’ ERC REFERENT AL CANVI D´UBICACIÓ DE LES CELEBRACIONS DELS PLENS ORDINARIS I EXTRAORDINARIS

DESÈ.- DONAR COMPTE DE L’INFORME DE MOROSITAT DEL 1r TRIMESTRE 2015

ONZÈ.- DONAR COMPTE DE L’INFORME DE MOROSITAT DEL 2n TRIMESTRE 2015

TRETZÈ.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN:

1.- COMUNICACIONS DE L’ALCALDIA.

2.- PRECS I PREGUNTES.

Attachments:
Download this file (convocatoria-ple-caldes-de-malavella-27-07-15.pdf)convocatoria-ple-caldes-de-malavella-27-07-15.pdf[convocatoria-ple-caldes-de-malavella-27-07-15.pdf]