Caldes de Malavella entra en fase d’emergència per sequera

La Generalitat ha decretat aquest estat que implica reduir el consum a 200 litres per persona i dia 

Avui, divendres 2 de febrer, Caldes de Malavella, després del Decret de la Generalitat de Catalunya, entra enfase d’emergència per sequera a la conca Ter-Llobregat, que abasteix el nostre municipi.

Aquesta fase d’emergència que afecta la majoria de la població de Catalunya s'aplica a 202 municipis de les conques internes, amb sis milions d'habitants. La Generalitat de Catalunya ha elaborat el portal de sequera a través del qual es pot fer el seguiment de l'estat de sequera de cada municipi i de les mesures que s'apliquen en cada situació.

El límit per persona i dia serà de 200 litres i inclou el consum domèstic, les activitats econòmiques, centres sanitaris i usos municipals i les pèrdues en les xarxes de distribució, entre d’altres. El consum a les llars es recomana que se situï al voltant dels 90 litres. La reducció en agricultura passa a ser del 80%, del 50% en ramaderia, i del 25% en usos industrials i recreatius.

Consulta les mesures del teu municipi a El Visor de la Sequera: www.sequera.cat

Perseverar en els esforços

No obstant això, cal perseverar en els esforços per estalviar encara més aigua i baixar del llindar del consum dels 200 litres per habitant i dia.

En l’àmbit públic, a Caldes de Malavella s’han aplicat totes les mesures decretades en les diferents fases de la sequera, com el tancament de fonts ornamentals o la prohibició de regar zones verdes amb aigua potable, però també se n’han aplicat d’altres, com restringir el reg del Camp Municipal d’Esports i augmentar els usos de les aigües freàtiques.

En l’àmbit privat també s’ha manifestat una reducció del consum, però cal perseverar en aquest sentit per aconseguir baixar els llindars permesos. L’Ajuntament de Caldes de Malavella  manté actives campanyes informatives per conscienciar la ciutadania sobre la importància de reduir el consum.

Emergència en tres fases

L’estat d’emergència per sequera conté tres fases amb restriccions cada cop més severes. A la primera fase, el consum d’aigua s’estableix en 200 litres per persona i dia. En la segona fase, el consum baixarà a 180 litres, mentre que en el tercer es reduirà fins als 160 litres, entre altres restriccions.

MESURES FASE EMERGÈNCIA

Semàfor vermell – Escenari d’emergència (16% de les reserves)

Es produeixen restriccions amb caràcter general a tots els usos, inclosos els urbans, creixents amb l’empitjorament de l’episodi. 

MESURES COMUNES

 • L’Agència Catalana de l’Aigua distribuirà els recursos disponibles per als diferents usos de manera proporcional a la criticitat de les reserves.
 • Les extraccions d’aigua dels aqüífers s’hauran d’adequar al règim que preveu el Pla de sequera per a cada escenari.
 • Les dotacions de consums d’aigua per a l’abastament de la població (litres per habitant i dia) no superaran els límits establerts en el Pla de sequera per a cada escenari.
 • L’Agència Catalana de l’Aigua podrà establir modificacions temporals dels aprofitaments de l’ús del domini públic hidràulic (concessions, autoritzacions d’aprofitament o d’abocament) i aturar la tramitació de nous aprofitaments d’aigües superficials i subterrànies mentre duri la sequera.
 • Els ens titulars dels abastaments en alta fixaran els cabals a distribuir per als serveis d’abastament domiciliari d’acord amb les directrius del Pla i hauran de facilitar la càrrega de cisternes d’aigua als municipis que es trobin en situació imminent de desabastament.
 • Només s’autoritzarà la celebració de proves esportives als rius sempre que no comportin una pèrdua dels recursos embassats ni afectin la qualitat de l’aigua.
 • El règim de cabals de manteniment podrà ser objecte de modulacions temporals en situacions excepcionals de sequera.
 • Els aprofitaments hidroelèctrics funcionaran en règim estrictament fluent o d’acord amb el règim que estableixi l’Agència Catalana de l’Aigua en el cas dels que es troben al peu dels embassaments.

MESURES DE GESTIÓ

 • Les entitats prestadores del servei d’abastament d’aigua aplicaran les mesures dels seus Pla d’emergència, que poden incloure reduccions de pressió i fins i tot la suspensió temporal en la prestació del servei d’abastament.
 • El Govern podrà establir a proposta d’un Departament o dels ens locals excepcions puntuals a les limitacions/prohibicions per raons d’interès públic.

MESURES D’ESTALVI GENERALS

En els sistemes regulats s’estableixen 3 estadis, amb una dotació màxima de consum per persona i dia en cada cas (inclou activitats econòmiques i comercials):

 • EMERGÈNCIA I a 200 litres persona i dia
 • EMERGÈNCIA  II a 180 litres persona i dia
 • EMERGÈNCIA III a 160 litres persona i dia

En els sistemes no regulats s’estableix una única dotació màxima per a l'emergència de 200 litres persona i dia.

L’ús de l’aigua per a abastament de la població restarà sotmès a totes les limitacions de les fases d’Alerta i Excepcionalitat amb els afegits següents amb caràcter general:

 • Supressió del reg agrícola en un 80% (es podrà autoritzar només el reg de supervivència de conreus llenyosos).
 • Reducció de l’ús de l’aigua per a usos ramaders del 50%.
 • Reducció del 25% dels consums d’aigua dels usuaris industrials.
 • Reducció del consum d’aigua en els usos recreatius (25% en usos assimilables a urbans)
 • Les administracions locals, a través dels seus plans d’emergència poden establir limitacions/prohibicions addicionals a l’ús de l’aigua en instal·lacions esportives, públiques/privades i en espais lúdics.
 • Els usuaris no domèstic aplicaran les mesures previstes en els plans d’estalvi municipals/sectorials.
 • Supressió total del reg per a usos privats i/o recreatius, tret de les excepcions establertes pel Govern i que s’expliquen a continuació.

 

Attachments:
Download this file (poster-emergencia-I-regulats.pdf)Infografia mesures[ ]