Ple ordinari de 29 de maig

Ple ordinari de maig de 2017

 

Ahir dilluns 29 de maig, des de les 20 h fins a les 21.30 h, ha tingut lloc el Ple ordinari del mes de maig

 

Segons l' ORDRE DEL DIA:

 

PRIMER. APROVACIÓ DE LES ACTES DEL DIA 27 DE MARÇ I 8 DE MAIG 
APROVAT per UNANIMITAT

SEGON. DICTAMEN EN RELACIÓ A LA DECLARACIÓ DE BÉNS UTILITAT PÚBLICA (EXP. OBRES 219/2017 "PORTADA D´AIGUA A LA URBANITZACIÓ DE CAN CARBONELL) APROVAT per UNANIMITAT

TERCER. DICTAMEN EN RELACIÓ A LA DECLARACIÓ DE BÉNS UTILITAT PÚBLICA (EXP. OBRES 220/2017 "CONNEXIÓ DE LES XARXES D´AIGÜES RESIDUALS I D´AIGUA POTABLE A LA URBANITZACIÓ DE MALAVELLA PARK)
APROVAT per UNANIMITAT

QUART. DICTAMEN EN RELACIÓ A LA CONVALIDACIÓ DE L' ACORD D' APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLA DE MILLORA URBANA 10 DE L´ÀREA CENTRAL DEL GOLF (PMU10)
APROVAT per UNANIMITAT

CINQUÈ. DICTAMEN EN RELACIÓ A LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM PARATGE DE SANT MAURICI
L'alcalde s'absent.
A FAVOR: 10; EN CONTRA: 2.

SISÈ. DICTAMEN EN RELACIÓ A LA PROPOSTA DE CONCERTACIÓ DE PRÉSTEC NÚM. 2 DEL PRESSUPOST PER A 2017
A FAVOR: 9; EN CONTRA; 4

SETÈ. DICTAMEN EN RELACIÓ A LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 4/2017
A FAVOR: 9; EN CONTRA: 2 PIC; ABSTENCiÓ: 2 ERC

VUITÈ. DICTAMEN EN RELACIÓ A LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 5/2017
NOVÈ. DICTAMEN EN RELACIÓ A LA PROPOSTA D'ALIENACIÓ DE PATRIMONI
Es vota treure aquests dos punts de l'ordre del dia
A FAVOR: 9; ABSTENCIÓ: 2

DESÈ. A DICTAMEN EN RELACIÓ A L´ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 24/05/2017 EN RELACIÓ A L´APLICACIÓ DE COEFICIENTS D´ACTUALITZACIÓ DE VALORS CADASTRALS PER AL 2018
A FAVOR:9; EN CONTRA: 4

ONZÈ. DICTAMEN EN RELACIÓ A L´ACTUALITZACIÓ DEL CONVENI AMB EL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA EN RELACIÓ A LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS SOCIALS BÀSICS I ESPECIALTIZATS
A FAVOR: 11; EN CONTRA: 2

DOTZÈ. INFORME DE MOROSITAT 1R TRIMESTRE 2017
TRETZÈ. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN
Queden Assabentats.