Servei de gestió de residus: Deixalleria

La Deixalleria Municipal és el centre de recepció i emmagatzematge, selectius, de residus municipals que no són objecte de recollida domiciliària. A la deixalleria es classifiquen, s’emmagatzemen i es transfereixen residus inerts i residus especials en petites quantitats de procedència domiciliària i comercial.

La deixalleria de Caldes es va inaugurar el 30 de gener de 2010 i es tracta d’una instal·lació a un sol nivell, de tipus A segons la classificació de l’Agència de Residus de Catalunya (per a una població potencial entre 5.000 i 10.000 habitants), amb una superfície total d’uns 1.250 m2. La particularitat de la instal·lació és que s’ubica en l’espai que antigament ocupava l’escorxador municipal i s’ha mantingut i restaurat aquest edifici emblemàtic en el que hi ha les oficines, serveis, magatzem de residus especials i una aula mediambiental on es desenvolupen activitats d’educació i sensibilització.

Actualment, l’Ajuntament té delegat el servei de gestió de la deixalleria a Serveis Mediambientals de la Selva, NORA S.A.

Dades de contacte

DEIXALLERIA MUNICIPAL DE CALDES DE MALAVELLA
C/ Ponent s/n (antic escorxador municipal)
17412 Caldes de Malavella
Tel. 872 012 018

Horaris

Dilluns, dijous, dissabtes i diumenges matins: de 10 a 13h.

Dimarts, dimecres i divendres matins i tardes: de 10 a 13h i de 15 a 18h.

En temporada alta (15/06 a 15/09) l'horari de tarda és de 16 a 19h

Serveis

RESIDUS ADMESOS (en les quantitats determinades per via reglamentària):

 • RESIDUS NO ESPECIALS I INERTS: Paper i cartró, envasos lleugers, ampolles i envasos de vidre, restes vegetals i poda, vidre pla i miralls, plàstics, ferralla i metalls, fusta, roba i calçat, electrodomèstics i aparells electrònics, CD i DVD, pneumàtics nets, enderrocs d’obres menors i reparacions domiciliàries, voluminosos, mobles i andròmines, cables, aparells informàtics.
 • RESIDUS ESPECIALS: Bateries, piles i acumuladors, oli vegetal (de fregir), oli mineral (de motor), tòners i cartutxos d’impressió, electrodomèstics que continguin substàncies perilloses, tubs i làmpades fluorescents, i residus especials en petites quantitats: àcids, bases, dissolvents, pintures, vernissos, aerosols, fitosanitaris, biocides domèstics, productes comburents, medicaments i cosmètics,  radiografies, residus fotogràfics, termòmetres,...
 • RESIDUS EXPRESSAMENT NO ADMESOS: Residus radioactius (parallamps, etc.), residus miners , residus d’explotacions agrícoles i ramaderes (fems i purins), explosius desclassificats i material explosiu en general (petards, bengales, etc.), aigües residuals, residus industrials, efluents gasosos, residus sanitaris (agulles, etc.), residus especials de laboratori, residus amb amiant (uralita, fibrociment), residus infecciosos, envasos a pressió de gran volum (bombones, extintors, etc.), materials barrejats (runa amb restes d’altres materials, bosses amb residus barrejats, etc.), rebuig domèstic, vehicles fora d’ús, llots de depuradora, cadàvers d’animals domèstics, restes de menjar.

Bonificacions fiscals

S’estableixen unes bonificacions en la taxa pel servei de recollida, transport, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus sòlids urbans, que van en funció de la utilització de la deixalleria:

Freqüència d’utilització de la deixalleria

Percentatge de bonificació

2 vegades al semestre

5 %

De 3 a 5 vegades al semestre

10 %

Més de 5 vegades al semestre

15 %

Els residus objecte de bonificació són tots aquells residus municipals, d’origen domiciliari , que no disposen de servei de recollida municipal en contenidor al carrer (voluminós, residus perillosos, restes d’esporga, oli vegetal, roba vidre, cables, fluorescents , petits volums de runa generada per particulars, material electrònic, electrodomèstics, etc...).

No són objecte de bonificació les aportacions de residus amb servei de recollida domiciliària mitjançant la disposició de contenidors ubicats a la via pública (vidre, paper-cartró, envasos lleugers, residus orgànics i la fracció resta).

Enllaços d’interès

Descàrrega de documents

Ordenança fiscal número 8 Annex 4

Sistema de monitoratge en continu de les emissions de telefonia mòbil (SMRF)

El Departament de Medi Ambient i Habitatge, juntament amb la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació, mitjançant el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, i Localret, va endegar l'any 2005 una prova pilot per mesurar en continu  (els 365 dies a l'any, les 24 hores del dia) els nivells d'intensitat de camp elèctric procedents de diferents estacions de base de telefonia mòbil instal·lades a Catalunya.

Enllaços d’interès

 

Neteja de parcel·les

L’Ajuntament de Caldes s’encarrega de vetllar pel bon estat de conservació de solars i parcel·les privades a fi d’aconseguir que aquests terrenys compleixin les condicions de seguretat, salubritat i imatge, ja que darrerament se’n detecten molts en estat d’abandonament i amb la vegetació descontrolada. Aquest fet comporta un augment del risc d’incendi, sobretot durant els mesos d’estiu, proliferació d’animals, abocaments incontrolats, etc., afectant la imatge de l’entorn en particular i del municipi en general.

D’acord amb el Decret Legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, els propietaris de qualsevol classe de terrenys tenen el deure de conservació d’aquests, i l’Ajuntament haurà de requerir a la persona obligada la realització dels treballs necessaris per garantir aquest deure, en cas que aquell no ho portés a terme. És per aquest motiu que l’Ajuntament pot requerir els titulars perquè adoptin les mesures necessàries perquè els seus terrenys compleixin les condicions exigides arribant, en alguns casos, a obrir les corresponents ordres d’execució davant la manca de col·laboració d’alguns propietaris.

Pel que fa a la legislació sectorial en matèria de prevenció d’incendis, el Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana, estableix que el terreny de les parcel·les interiors de les urbanitzacions s’ha de mantenir lliure de vegetació seca i ha de ser objecte de treballs d’aclarida (aclarides que s’efectuaran de manera que la cobertura vegetal màxima admesa de coníferes i espècies mediterrànies de matollar sigui del 35% de la superfície de la parcel·la, evitant la continuïtat vertical entre l’arbrat adult i el matollar).

Els titulars dels terrenys han de ser conscients que han de revisar periòdicament l’estat de les seves parcel·les i mantenir-hi les condicions que no afectin la seguretat dels veïns ni la imatge de la urbanització. Les tasques que normalment són requerides per part de l’Ajuntament, sempre en funció de l’estat de la parcel·la, són les següents:

 • Estassar/desbrossar la vegetació herbàcia / els esbarzers, i retirada de les restes vegetals i tota la vegetació seca.
 • Poda de les branques baixes dels arbres i estassada de matolls, de manera que s’eviti la continuïtat vertical entre l’arbrat i el matollar.
 • Poda de les branques seques que generen un risc de caiguda.
 • Tala dels arbres secs, inclinats, etc. que generen un risc de caiguda.
 • Poda de tota la vegetació que superi els límits de la parcel·la, especialment de les branques que es troben prop del cablejat de la via pública, respecte el qual cal mantenir un mínim d’un metre de distància.
 • Retirada de residus, tant els vegetals resultants de la neteja de la vegetació com els residus sòlids urbans que puguin sorgir un cop dutes a terme les tasques encomanades.
 • Deixar lliure de vegetació i de restes vegetals  provinents de les tasques de neteja tant la via pública com la vorera.
 • En general, vetllar perquè l’estat general de la parcel·la i el seu aspecte no comprometi les condicions de seguretat, salubritat i ornament públic.

Per resumir la tasca duta a terme per l’Ajuntament en els darrers anys (2009-2013) s’han obert un total de 383 expedients d’ordre d’execució de neteja de parcel·les, dels quals se n’han resolt un total de 281 (un 73%). Pel que fa a les parcel·les, s’ha aconseguit fer netejar un total de 329 parcel·les (hi ha expedients que inclouen més d’una parcel·la). A continuació es presenta un quadre resum:

 

2009

2010

2011

2012

2013

TOTAL

Expedients iniciats

85

73

76

66

83

383

Expedients tancats (resolts):

71

56

59

52

43

281

*Dades a gener de 2014

Enllaços relacionats

Descàrrega de documents

 

 

Analítiques

Qualitat de l'aigua corrent

Les zones del poble que gestiona l'ajuntament té encarregat el control de la qualitat de l’aigua potable a l’empresa contractada, en aquest cas Prodaisa. Segons l’article 30 del Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer i l’ordre SCO/1591/2005, de 30 de maig sobre el SINAC) Prodaisa és responsable d’actualitzar i mantenir les analítiques que realitza als seus abonats. La normativa actual marca la periodicitat i els paràmetres a analitzar de les mostres de consum públic, analítiques que realitza l’empresa anteriorment esmentada. Des d’aquest lloc web municipal a més anirem informant de les diferents situacions de l’estat de la qualitat de l’aigua potable, així com facilitant els resultats de les analítiques totals complertes trimestrals.

Novembre 2022

Les analítiques de novembre indiquen que l’aigua és apta per al consum de boca a tots els sectors.

 

Setembre 2022

Les analítiques de setembre indiquen que l’aigua és apta per al consum de boca a tots els sectors.

Agost 2022

Les analítiques d’agost indiquen que l’aigua és apta per al consum de boca a tots els sectors.

Juliol 2022

Les analítiques de juliol indiquen que l’aigua és apta per al consum de boca a tots els sectors.

Juny 2022

Les analítiques de juny indiquen que l’aigua és apta per al consum de boca a tots els sectors.

Maig 2022

Les analítiques de maig indiquen que l’aigua és apta per al consum de boca a tots els sectors.

Abril 2022

Les analítiques d'abril indiquen que l’aigua és apta per al consum de boca a tots els sectors.

Març 2022

Les analítiques de març indiquen que l’aigua és apta per al consum de boca a tots els sectors.

Febrer 2022

Les analítiques de febrer indiquen que l’aigua és apta per al consum de boca a tots els sectors.

Gener 2022

Les analítiques de gener indiquen que l’aigua és apta per al consum de boca a tots els sectors.

Novembre 2021

Les analítiques de novembre indiquen que l’aigua és apta per al consum de boca a tots els sectors.

Octubre 2021

Les analítiques d'octubre indiquen que l’aigua és apta per al consum de boca a tots els sectors.

Setembre 2021

Les analítiques de setembre indiquen que l’aigua és apta per al consum de boca a tots els sectors.

Agost 2021

Les analítiques d'agost indiquen que l’aigua és apta per al consum de boca a tots els sectors.

Juliol 2021

Les analítiques de juliol indiquen que l’aigua és apta per al consum de boca a tots els sectors.

Juny 2021

Les analítiques de juny indiquen que l’aigua és apta per al consum de boca a tots els sectors.

Maig 2021

Les analítiques de maig indiquen que l’aigua és apta per al consum de boca a tots els sectors.

Abril 2021

Les analítiques d'abril indiquen que l’aigua és apta per al consum de boca a tots els sectors.

Març 2021

Les analítiques de març indiquen que l’aigua és apta per al consum de boca a tots els sectors.

Febrer 2021

Les analítiques de febrer indiquen que l’aigua és apta per al consum de boca a tots els sectors.

Gener 2021

Les analítiques de gener indiquen que l’aigua és apta per al consum de boca a tots els sectors.

Novembre 2020

Les analítiques de novembre indiquen que l’aigua és apta per al consum de boca a tots els sectors.

Octubre 2020

Les analítiques d'octubre indiquen que l’aigua és apta per al consum de boca a tots els sectors.

Setembre 2020

Les analítiques de setembre indiquen que l’aigua és apta per al consum de boca a tots els sectors.

Agost 2020

Les analítiques d'agost indiquen que l’aigua és apta per al consum de boca a tots els sectors.

Juliol 2020

Les analítiques de juliol indiquen que l’aigua és apta per al consum de boca a tots els sectors.

Juny 2020

Les analítiques de juny indiquen que l’aigua és apta per al consum de boca a tots els sectors.

Maig 2020

Les analítiques de maig indiquen que l’aigua és apta per al consum de boca a tots els sectors.

Abril 2020

Les analítiques d'abril indiquen que l’aigua és apta per al consum de boca a tots els sectors.

Març 2020

Les analítiques de març indiquen que l’aigua és apta per al consum de boca a tots els sectors.

Febrer 2020

Les analítiques de febrer indiquen que l’aigua és apta per al consum de boca a tots els sectors.

Gener 2020

Les analítiques de gener indiquen que l’aigua és apta per al consum de boca a tots els sectors.

Desembre 2019

Les analítiques de desembre indiquen que l’aigua és apta per al consum de boca a tots els sectors.

Novembre 2019

Les analítiques de novembre indiquen que l’aigua és apta per al consum de boca a tots els sectors.

Octubre 2019

Les analítiques d'octubre indiquen que l’aigua és apta per al consum de boca a tots els sectors.

Setembre 2019

Les analítiques de setembre indiquen que l’aigua és apta per al consum de boca a tots els sectors.

Agost 2019

Les analítiques d'agost indiquen que l’aigua és apta per al consum de boca a tots els sectors excepte a Tourist Club.

Juliol 2019

Les analítiques de juliol indiquen que l’aigua és apta per al consum de boca a tots els sectors excepte a Tourist Club.

Juny 2019

Les analítiques de juny indiquen que l’aigua és apta per al consum de boca a tots els sectors excepte a Tourist Club.

Maig 2019

Les analítiques de maig indiquen que l’aigua és apta per al consum de boca a tots els sectors excepte a Tourist Club.

Abril 2019

Les analítiques d'abril indiquen que l’aigua és apta per al consum de boca a tots els sectors excepte a Tourist Club.

Març 2019

Les analítiques de març indiquen que l’aigua és apta per al consum de boca a tots els sectors excepte a Tourist Club.

Febrer 2019

Les analítiques de febrer indiquen que l’aigua és apta per al consum de boca a tots els sectors excepte a Tourist Club.

Gener 2019

Les analítiques de gener indiquen que l’aigua és apta per al consum de boca a tots els sectors excepte a Tourist Club.

Desembre 2018

Les analítiques de desembre indiquen que l’aigua és apta per al consum de boca a tots els sectors excepte a Tourist Club.

Novembre 2018

Les analítiques de novembre indiquen que l’aigua és apta per al consum de boca a tots els sectors excepte a Tourist Club.

Octubre 2018

Les analítiques d'octubre indiquen que l’aigua és apta per al consum de boca a tots els sectors excepte a Tourist Club.

Setembre 2018

Les analítiques de setembre indiquen que l’aigua és apta per al consum de boca a tots els sectors excepte a Tourist Club.

Agost 2018

Les analítiques de juliol indiquen que l’aigua és apta per al consum de boca a tots els sectors excepte a Tourist Club.

Juny 2018

Les analítiques de juny indiquen que l’aigua és apta per al consum de boca a tots els sectors excepte a Tourist Club.

Maig 2018

Les analítiques de maig indiquen que l’aigua és apta per al consum de boca a tots els sectors excepte a Tourist Club.

Abril 2018

Les analítiques d'abril indiquen que l’aigua és apta per al consum de boca a tots els sectors excepte a Tourist Club.

Març 2018

Les analítiques de març indiquen que l’aigua és apta per al consum de boca a tots els sectors excepte a Tourist Club.

Febrer 2018

Les analítiques de febrer indiquen que l’aigua és apta per al consum de boca a tots els sectors excepte a Tourist Club.

Gener 2018

Les analítiques de gener indiquen que l’aigua és apta per al consum de boca a tots els sectors excepte a Tourist Club.

Desembre 2017

Les analítiques de desembre indiquen que l’aigua és apta per al consum de boca a tots els sectors excepte a Tourist Club.

Novembre 2017

Les analítiques de novembre indiquen que l’aigua és apta per al consum de boca a tots els sectors excepte a Tourist Club.

Octubre 2017

Les analítiques d'octubre indiquen que l’aigua és apta per al consum de boca a tots els sectors excepte a Tourist Club.

Setembre 2017

Les analítiques de setembre indiquen que l’aigua és apta per al consum de boca a tots els sectors excepte a Tourist Club.

Agost 2017

Les analítiques d'agost indiquen que l’aigua és apta per al consum de boca a tots els sectors excepte a Tourist Club.

Juliol 2017

Les analítiques de juliol indiquen que l’aigua és apta per al consum de boca a tots els sectors excepte a Tourist Club.

Juny 2017

Les analítiques de juny indiquen que l’aigua és apta per al consum de boca a tots els sectors excepte a Tourist Club.

Maig 2017

Les analítiques de maig indiquen que l’aigua és apta per al consum de boca a tots els sectors excepte a Tourist Club.

Abril 2017

Les analítiques d'abril indiquen que l’aigua és apta per al consum de boca a tots els sectors excepte a Tourist Club.

Març 2017

Les analítiques de març indiquen que l’aigua és apta per al consum de boca a tots els sectors excepte a Tourist Club.

Febrer 2017

Les analítiques de febrer indiquen que l’aigua és apta per al consum de boca a tots els sectors excepte a Tourist Club.

Gener 2017

Les analítiques de gener indiquen que l’aigua és apta per al consum de boca a tots els sectors excepte a Tourist Club.

Desembre 2016

Les analítiques de desembre indiquen que l’aigua és apta per al consum de boca a tots els sectors excepte a Tourist Club.

Novembre 2016

Les analítiques de novembre indiquen que l’aigua és apta per al consum de boca a tots els sectors excepte a Tourist Club.

Octubre 2016

Les analítiques d'octubre indiquen que l’aigua és apta per al consum de boca a tots els sectors excepte a Tourist Club.

Setembre 2016

Les analítiques de setembre  indiquen que l’aigua és apta per al consum de boca a tots els sectors excepte a Tourist Club.

Agost 2016

Les analítiques d'agost indiquen que l’aigua és apta per al consum de boca a tots els sectors excepte a Tourist Club.

Juliol 2016

Les analítiques de juliol indiquen que l’aigua és apta per al consum de boca a tots els sectors excepte a Tourist Club.

Juny 2016

Les analítiques de juny indiquen que l’aigua és apta per al consum de boca a tots els sectors excepte a Tourist Club.

Maig 2016

Les analítiques de maig indiquen que l’aigua és apta per al consum de boca a tots els sectors excepte a Tourist Club.

Abril 2016

Les analítiques d'abril indiquen que l’aigua és apta per al consum de boca a tots els sectors excepte a Tourist Club.

Març 2016

Les analítiques de març indiquen que l’aigua és apta per al consum de boca a tots els sectors excepte a Tourist Club.

Febrer 2016

Les analítiques de febrer indiquen que l’aigua és apta per al consum de boca a tots els sectors excepte a Tourist Club.

Gener 2016

Les analítiques de gener indiquen que l’aigua és apta per al consum de boca a tots els sectors excepte a Tourist Club

Desembre 2015

Les analítiques de desembre indiquen que l’aigua és apta per al consum de boca a tots els sectors excepte a Tourist Club

Novembre 2015

Les analítiques de novembre indiquen que l’aigua és apta per al consum de boca a tots els sectors excepte a Tourist Club

Octubre 2015

Les analítiques d'octubre indiquen que l’aigua és apta per al consum de boca a tots els sectors excepte a Tourist Club

Setembre 2015

Les analítiques de setembre indiquen que l’aigua és apta per al consum de boca a tots els sectors excepte a Tourist Club

Agost 2015

Les analítiques d'agost indiquen que l’aigua és apta per al consum de boca a tots els sectors excepte a Tourist Club

Juliol 2015

Les analítiques de juliol indiquen que l’aigua és apta per al consum de boca a tots els sectors excepte a Tourist Club

Juny 2015

Les analítiques de juny indiquen que l’aigua és apta per al consum de boca a tots els sectors excepte a Tourist Club

Maig 2015

Les analítiques de maig indiquen que l’aigua és apta per al consum de boca a tots els sectors excepte a Tourist Club

Abril 2015

Les analítiques d'ABRIL indiquen que l’aigua és apta per al consum de boca a tots els sectors excepte a Tourist Club

Març 2015

Les analítiques de MARÇ indiquen que l’aigua és apta per al consum de boca a tots els sectors excepte a Tourist Club

Febrer 2015

Les analítiques de FEBRER indiquen que l’aigua és apta per al consum de boca a tots els sectors excepte a Tourist Club

Gener 2015

Les analítiques de GENER indiquen que l’aigua és apta per al consum de boca a tots els sectors excepte a Tourist Club

Desembre 2014

Les analítiques de DESEMBRE indiquen que l’aigua és apta per al consum de boca a tots els sectors excepte a Tourist Club

Novembre 2014

Les analítiques de NOVEMBRE indiquen que l’aigua és apta per al consum de boca a tots els sectors excepte a Tourist Club

Octubre 2014

Les analítiques d'OCTUBRE indiquen que l’aigua és apta per al consum de boca a tots els sectors excepte a Tourist Club

Setembre 2014

Les analítiques de SETEMBRE indiquen que l’aigua és apta per al consum de boca a tots els sectors excepte a Tourist Club

Agost 2014

Les analítiques d'AGOST indiquen que l’aigua és apta per al consum de boca a tots els sectors excepte a Tourist Club

Juliol 2014

Les analítiques de JULIOL indiquen que l’aigua és apta per al consum de boca a tots els sectors excepte a Tourist Club

Juny 2014

Les analítiques de JUNY indiquen que l’aigua és apta per al consum de boca a tots els sectors excepte a Tourist Club

Maig 2014

Les analítiques de MAIG indiquen que l’aigua és apta per al consum de boca a tots els sectors excepte a Tourist Club

Abril 2014

Les analítiques d'ABRIL indiquen que l’aigua és apta per al consum de boca a tots els sectors excepte a Tourist Club

Març 2014

Les analítiques de MARÇ indiquen que l’aigua és apta per al consum de boca a tots els sectors excepte a Tourist Club

Febrer 2014

Les analítiques de FEBRER indiquen que l’aigua és apta per al consum de boca a tots els sectors excepte a Tourist Club

Gener 2014

Les analítiques de GENER indiquen que l’aigua és apta per al consum de boca a tots els sectors excepte a Tourist Club

Desembre 2013

Les analítiques de DESEMBRE indiquen que l’aigua és apta per al consum de boca a tots els sectors excepte a Tourist Club

Novembre 2013

Les analítiques de NOVEMBRE indiquen que l’aigua és apta per al consum de boca a tots els sectors excepte a Tourist Club

Octubre 2013

Les analítiques d'OCTUBRE indiquen que l’aigua és apta per al consum de boca a tots els sectors excepte a Tourist Club

Setembre 2013

Les analítiques de SETEMBRE indiquen que l’aigua és APTA per al consum de boca al nucli, Can carbonell, Can Solà Gros I i II, Aigües Bones i Can Carbonell. Per altra banda, l'aigua de la xarxa del Tourist Club es APTA en aquesta urbanització, amb la precaució de l'evolució dels nitrats.

Recollida de mobles i trastos vells

El servei de recollida de residus voluminosos a domicili inclou tots el mobles, electrodomèstics i altres residus de gran volum i de difícil transport amb vehicles convencionals. Poden optar al servei els veïns i veïnes de Caldes de Malavella que ho sol·licitin prèviament via telefònica. Un cop realitzada la recollida es realitza un triatge per prioritzar la reutilització i reciclatge dels residus.

Dades de contacte

SERVEIS AMBIENTALS DE LA SELVA, NORA

Telèfon 872 012 018 

Cal sol·licitar la recollida prèviament,  fins a les 17:30 del dia abans. Hi ha un límit de 25 sol·licituds a cada servei, en cas de sobre passar les sol·licituds s’hauran d’esperar fins a la propera recollida.


Horaris

Segon i últim dimecres de cada mes

Servei concertat prèviament.

Dates de recollida any 2020:

 • Dimecres 8 d'abril
 • Dimecres 29 d’abril
 • Dimecres 13 de maig
 • Dimecres 27 de maig
 • Dimecres 10 de juny
 • Dimecres 25 de juny
 • Dimecres 8 de juliol
 • Dimecres 29 de juliol
 • Dimecres 12 d'agost
 • Dimecres 26 d’agost
 • Dimecres 9 de setembre
 • Dimecres 30 de setembre
 • Dimecres 14 d'octubre
 • Dimecres 28 d’octubre

A partir del novembre està prevista la recollida Porta a Porta amb tots els residus. 

 

Condicions del Servei

El servei de recollida és exclusiu per residus voluminosos (trastos vells, electrodomèstics, mobles, etc.). En el cas de mobles, el material ha d’estar el més desballestat possible.

La freqüència del servei és de dos cops al mes, i es realitza el segon i últim dimecres de cada mes.

La recollida es fa de forma concertada: cal facilitar les dades de contacte i els residus a recollir a SERVEIS AMBIENTALS DE LA SELVA, NORA

Els materials a recollir s’hauran de treure la nit abans del dia de recollida al costat de l’entrada del domicili de cada usuari, de forma ordenada. Mai s’han de deixar els mobles i trastos vells fora al carrer ni al costat dels contenidors.

No s’admet el buidatge de cases i es pot limitar el volum a recollir.

No s’admetrà la recollida a través d’aquest servei de residus que tenen connotacions perilloses o contaminants quan es dipositen en un espai desprotegit de la via pública: finestres i altres residus amb vidre, pots amb restes de residus especials, líquids, envasos a pressió, etc.

En qualsevol cas la recollida sempre es realitzarà seguint les indicacions de NORA, que es reserva la potestat de no realitzar la recollida si no es compleixen els condicions. També es reserva la potestat de pactar la recollida en una de les altres jornades previstes, si el volum de residus a recollir així ho recomanés.

En cas que la recollida coincideixi amb un dia festiu, aquesta es realitzarà l’endemà.

Com a alternativa també es poden dur aquests residus a la deixalleria municipal.

 

Enllaços d’interès


Descàrrega de documents