La Deixalleria Municipal és el centre de recepció i emmagatzematge, selectius, de residus municipals que no són objecte de recollida domiciliària. A la deixalleria es classifiquen, s’emmagatzemen i es transfereixen residus inerts i residus especials en petites quantitats de procedència domiciliària i comercial.

La deixalleria de Caldes es va inaugurar el 30 de gener de 2010 i es tracta d’una instal·lació a un sol nivell, de tipus A segons la classificació de l’Agència de Residus de Catalunya (per a una població potencial entre 5.000 i 10.000 habitants), amb una superfície total d’uns 1.250 m2. La particularitat de la instal·lació és que s’ubica en l’espai que antigament ocupava l’escorxador municipal i s’ha mantingut i restaurat aquest edifici emblemàtic en el que hi ha les oficines, serveis, magatzem de residus especials i una aula mediambiental on es desenvolupen activitats d’educació i sensibilització.

Actualment, l’Ajuntament té delegat el servei de gestió de la deixalleria a Serveis Mediambientals de la Selva, NORA S.A.

Dades de contacte

DEIXALLERIA MUNICIPAL DE CALDES DE MALAVELLA
C/ Ponent s/n (antic escorxador municipal)
17412 Caldes de Malavella
Tel. 872 012 018

Horaris

Dilluns, dijous, dissabtes i diumenges matins: de 10 a 13h.

Dimarts, dimecres i divendres matins i tardes: de 10 a 13h i de 15 a 18h.

En temporada alta (15/06 a 15/09) l'horari de tarda és de 16 a 19h

Serveis

RESIDUS ADMESOS (en les quantitats determinades per via reglamentària):

  • RESIDUS NO ESPECIALS I INERTS: Paper i cartró, envasos lleugers, ampolles i envasos de vidre, restes vegetals i poda, vidre pla i miralls, plàstics, ferralla i metalls, fusta, roba i calçat, electrodomèstics i aparells electrònics, CD i DVD, pneumàtics nets, enderrocs d’obres menors i reparacions domiciliàries, voluminosos, mobles i andròmines, cables, aparells informàtics.
  • RESIDUS ESPECIALS: Bateries, piles i acumuladors, oli vegetal (de fregir), oli mineral (de motor), tòners i cartutxos d’impressió, electrodomèstics que continguin substàncies perilloses, tubs i làmpades fluorescents, i residus especials en petites quantitats: àcids, bases, dissolvents, pintures, vernissos, aerosols, fitosanitaris, biocides domèstics, productes comburents, medicaments i cosmètics,  radiografies, residus fotogràfics, termòmetres,...
  • RESIDUS EXPRESSAMENT NO ADMESOS: Residus radioactius (parallamps, etc.), residus miners , residus d’explotacions agrícoles i ramaderes (fems i purins), explosius desclassificats i material explosiu en general (petards, bengales, etc.), aigües residuals, residus industrials, efluents gasosos, residus sanitaris (agulles, etc.), residus especials de laboratori, residus amb amiant (uralita, fibrociment), residus infecciosos, envasos a pressió de gran volum (bombones, extintors, etc.), materials barrejats (runa amb restes d’altres materials, bosses amb residus barrejats, etc.), rebuig domèstic, vehicles fora d’ús, llots de depuradora, cadàvers d’animals domèstics, restes de menjar.

Bonificacions fiscals

S’estableixen unes bonificacions en la taxa pel servei de recollida, transport, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus sòlids urbans, que van en funció de la utilització de la deixalleria:

Freqüència d’utilització de la deixalleria

Percentatge de bonificació

2 vegades al semestre

5 %

De 3 a 5 vegades al semestre

10 %

Més de 5 vegades al semestre

15 %

Els residus objecte de bonificació són tots aquells residus municipals, d’origen domiciliari , que no disposen de servei de recollida municipal en contenidor al carrer (voluminós, residus perillosos, restes d’esporga, oli vegetal, roba vidre, cables, fluorescents , petits volums de runa generada per particulars, material electrònic, electrodomèstics, etc...).

No són objecte de bonificació les aportacions de residus amb servei de recollida domiciliària mitjançant la disposició de contenidors ubicats a la via pública (vidre, paper-cartró, envasos lleugers, residus orgànics i la fracció resta).

Enllaços d’interès

Descàrrega de documents

Ordenança fiscal número 8 Annex 4