L’Ajuntament de Caldes s’encarrega de vetllar pel bon estat de conservació de solars i parcel·les privades a fi d’aconseguir que aquests terrenys compleixin les condicions de seguretat, salubritat i imatge, ja que darrerament se’n detecten molts en estat d’abandonament i amb la vegetació descontrolada. Aquest fet comporta un augment del risc d’incendi, sobretot durant els mesos d’estiu, proliferació d’animals, abocaments incontrolats, etc., afectant la imatge de l’entorn en particular i del municipi en general.

D’acord amb el Decret Legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, els propietaris de qualsevol classe de terrenys tenen el deure de conservació d’aquests, i l’Ajuntament haurà de requerir a la persona obligada la realització dels treballs necessaris per garantir aquest deure, en cas que aquell no ho portés a terme. És per aquest motiu que l’Ajuntament pot requerir els titulars perquè adoptin les mesures necessàries perquè els seus terrenys compleixin les condicions exigides arribant, en alguns casos, a obrir les corresponents ordres d’execució davant la manca de col·laboració d’alguns propietaris.

Pel que fa a la legislació sectorial en matèria de prevenció d’incendis, el Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana, estableix que el terreny de les parcel·les interiors de les urbanitzacions s’ha de mantenir lliure de vegetació seca i ha de ser objecte de treballs d’aclarida (aclarides que s’efectuaran de manera que la cobertura vegetal màxima admesa de coníferes i espècies mediterrànies de matollar sigui del 35% de la superfície de la parcel·la, evitant la continuïtat vertical entre l’arbrat adult i el matollar).

Els titulars dels terrenys han de ser conscients que han de revisar periòdicament l’estat de les seves parcel·les i mantenir-hi les condicions que no afectin la seguretat dels veïns ni la imatge de la urbanització. Les tasques que normalment són requerides per part de l’Ajuntament, sempre en funció de l’estat de la parcel·la, són les següents:

  • Estassar/desbrossar la vegetació herbàcia / els esbarzers, i retirada de les restes vegetals i tota la vegetació seca.
  • Poda de les branques baixes dels arbres i estassada de matolls, de manera que s’eviti la continuïtat vertical entre l’arbrat i el matollar.
  • Poda de les branques seques que generen un risc de caiguda.
  • Tala dels arbres secs, inclinats, etc. que generen un risc de caiguda.
  • Poda de tota la vegetació que superi els límits de la parcel·la, especialment de les branques que es troben prop del cablejat de la via pública, respecte el qual cal mantenir un mínim d’un metre de distància.
  • Retirada de residus, tant els vegetals resultants de la neteja de la vegetació com els residus sòlids urbans que puguin sorgir un cop dutes a terme les tasques encomanades.
  • Deixar lliure de vegetació i de restes vegetals  provinents de les tasques de neteja tant la via pública com la vorera.
  • En general, vetllar perquè l’estat general de la parcel·la i el seu aspecte no comprometi les condicions de seguretat, salubritat i ornament públic.

Per resumir la tasca duta a terme per l’Ajuntament en els darrers anys (2009-2013) s’han obert un total de 383 expedients d’ordre d’execució de neteja de parcel·les, dels quals se n’han resolt un total de 281 (un 73%). Pel que fa a les parcel·les, s’ha aconseguit fer netejar un total de 329 parcel·les (hi ha expedients que inclouen més d’una parcel·la). A continuació es presenta un quadre resum:

 

2009

2010

2011

2012

2013

TOTAL

Expedients iniciats

85

73

76

66

83

383

Expedients tancats (resolts):

71

56

59

52

43

281

*Dades a gener de 2014

Enllaços relacionats

Descàrrega de documents