Instruments urbanístics

1. Planejament:

1.1 - Modificació Puntual de les normes POUM per adaptació a la normativa - EN TRÀMIT

1.2 - Modificació Puntual per a la regulació dels usus recreatiu esportiu i comercial en les zones 1,3,7B i 11 del POUM - TRAMITAT

1.3 - Modificació Puntual de POUM Paratge de Sant Maurici. Programa de Participació Ciutadana. - EN TRÀMIT

1.4 - Avanç del Pla Especial de Sant Maurici - EN TRÀMIT

1.5 - Pla especial urbanístic relatiu a l'àmbit d'actuació 1 de can Carbonell, actuació 2 de Malavella Park i actuació 3 de Turist Club - EN TRÀMIT

1.6 - Modificació Puntual del POUM per a la connexió d'aigua potable dels sectors i polígons d'actuació situats a la N-II - EN TRÀMIT

1.6.1 - Conveni entre l'Ajuntament i PGA Golf Caldas, S.A., per a la connexió de la xarxa d'abastament d'aigua potable al sector Golf (PAU01) des de la Xarxa municipal de Caldes de Malavella - EN TRÀMIT

2. Gestió Urbanística:

2.1 - PAU 07 - TOURIST CLUB

Projecte d'urbanització - Aprovació Inicial

Projecte d'urbanització - Aprovació Definitiva

2.2 - PMU10 - PLA DE MILLORA URBANA DE L'ÀREA CENTRAL DEL GOLF

Projecte de reparcel·lació voluntària

Projecte d'urbanització

2.3 - PPU-14 - AMPLIACIÓ SANTA SECLINA

Projecte d'urbanització - Aprovació Inicial

3. Projectes d'obra municipal: