El jutjat de pau és un òrgan unipersonal amb jurisdicció al terme municipal. Al capdavant del jutjat de pau hi ha el jutge de pau, que és elegit per l'ajuntament del municipi i nomenat pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per un període 4 anys.

L’actual Jutge de Pau és el Sr. Miquel Casas i Seriñà, que exerceix aquest càrrec des de l’any 2022.

Els jutges de pau tenen competència en l'àmbit civil, dels assumptes de quantia inferior als 90€, excepte els supòsits inclosos a l'article 250.1 de la Llei d'enjudiciament civil que, per raó de la matèria, corresponen als jutjats de primera instància i instrucció. Aquest article fa referència a les demandes que es derivin dels contractes d'arrendament de finques rústiques o urbanes.

En l'àmbit penal, coneixen de les faltes contra les persones, d'algunes contra el patrimoni i contra els interessos generals. Per exemple, els jutges de pau coneixen de les amenaces lleus, del deslluïment de béns immobles de domini públic o de la pertorbació lleu de l'ordre públic. Per llei també tenen atribuïdes competències en matèria de registre civil.

La Llei orgànica del poder judicial preveu que hi pugui haver una única secretaria per a diversos jutjats de pau. Així mateix, Catalunya disposa d'una normativa pròpia pel que fa a la creació i modificació d'agrupacions de secretaries de jutjats de pau que es recull en el Decret 75/1997, de 18 de març.

Caldes de Malavella  és  la seu de l’Agrupació de Jutjats de Pau  de la que en formen part també els municipis de Brunyola, Riudarenes, Riudellots de la Selva i Vilobí d’Onyar.   

Dades de contacte

JUTJAT DE PAU DE CALDES DE MALAVELLA
Edifici Casa Rosa
Carrer de Sant Grau 19, 1r.
17455 Caldes de Malavella
Telf: 972 47 02 25
Fax: 972 96 70 18

Horaris

Dimarts i dijous, de 10 a 12 hores.

Enllaços d’interès