Des del Servei de Gestió Tributària i Recaptació es treballa per facilitar el compliment  dels deures tributaris a la ciutadania. És objecte del servei dur a terme la gestió i la recaptació dels ingressos de dret públic de l’Ajuntament, i facilitar als ciutadans i ciutadanes el compliment de les seves obligacions tributàries.

El tributs municipals , siguin impostos, taxes o preus públics estant  regulats a les corresponents ordenances fiscals. [Consulta les ordenances fiscals]

Al nostre municipi en funció de si la gestió dels tributs està o no  delegada al Consell Comarcal  de la Selva  ens haurem de dirigir al servei de recaptació del  Consell Comarcal de la  Selva  o a les Oficines Municipals.

Dades de contacte i horaris

CONSELL COMARCAL

AJUNTAMENT

Atenció personal al municipi:        

C. Sant Grau, 19

17455 Caldes de Malavella

 Telf: 972 47 20 09

 

Atenció personal a Santa Coloma de Farners:

Passeig de Sant Salvador, 19

17430 Santa Coloma de Farners

Telf:972 84 01 78 | 902 010 027

Fax: 972 84 21 01

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.selvatributs.cat

SERVEI DE RECAPTACIÓ

Cal Ferrer de la Plaça, entrant pel pati

Telf: 972 84 01 78

 

Dimarts, de 9h a 14 h
 Juny-juliol: dimarts i divendres, de 9h a 14 h

Dilluns a divendres, de 9h a 14h

Els dimarts, de 9 a 13 h

Tributs delegats al Consell Comarcal de  la Selva

Cal dirigir-se al Servei de Recaptació per a realitzar els tràmits i actuacions relacionats amb la gestió i recaptació dels  tributs  següents:

Visiteu la web del Consell Comarcal referent a les gestions tributàries de Caldes de Malavella www.selvatributs.cat.

Des d'aquest enllaç podreu consultar, entre d’altres, el calendari fiscal, fer consultes i tràmits del cadastre, descarregar-vos impresos, conèixer la normativa aplicable i alguns consells bàsics.

En  el Servei de Gestió Tributària del Consell Comarcal de la Selva hi podreu efectuar, entre altres els tràmits:

 • Recaptació en període de pagament voluntari i en via de constrenyiment de tots els tributs i altres ingressos públics municipals.
 • Assessorament i informació als contribuents en l’acompliment de les seves obligacions fiscals.
 • Facilitació de gestions tributàries amb altres administracions (tràmits cadastrals, certificats de l’AEAT...).
 • Expedició de certificats (de béns, de pagament...).
 • Tramitació de beneficis fiscals.
 • Consulta i canvi de dades fiscals.
 • Tramitació i resolució de sol·licituds i recursos.
 • Domiciliació bancària de tributs.
 • Ajornaments i fraccionaments de pagament.

Tributs no delegats

A les oficines municipals  del C/ Vall·llobera  s/n hi podreu efectuar els tràmits relacionats amb:

 • Impost sobre increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (plus - vàlua):
 • Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) i taxes per llicències urbanístiques.
 • Taxa per utilització i aprofitament privatiu del domini públic: ocupació de la via pública per runes, mercaderies, material de construcció, tanques, bastides, vetlladors, terrasses amb taules i cadires i altres elements annexes; utilització de locals o espais municipals.
 • Taxa per la obtenció de certificats, compulsa documents, fotocopies i impressions, informes de la policia municipal...
 • Taxes pels serveis propis del cementiri municipal.
 • Taxa per la prestació del servei de la llar d’infants, aula de música, escola esportiva municipal i activitats físico – esportives  i de lleure.
 • Taxa per la tramitació de les activitats subjectes autorització, llicència i comunicació prèvia previstes a la Llei de prevenció i control ambiental.

La gestió i recaptació de la taxa per la retirada i transport de vehicles abandonats i estacionats defectuosa o abusivament a la via pública s’efectua directament, en el seu cas, a les oficines de la policia municipal.

La gestió i pagament dels preus públics establerts per a les diferents activitats o serveis (ús de la piscina pública i pistes de tennis municipals, compra de publicacions, activitats de l’espai jove Ca la Romana, publicitat radio municipal, assistència a visites teatralitzades, visites guiades i actuacions puntuals de teatre, cinema i altres generes culturals, etc., es durà a terme al lloc assenyalat en cada cas.

Enllaços d’interès

Descàrrega de documents