Dilluns, 28 de juliol, a la sala de sessions, a la Casa Rosa. Ordre del dia:

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE
DIA: 28 de juliol de 2014
HORA: 8 del vespre
LLOC: Sala de Sessions
Edifici de la Casa Rosa

1. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 26 DE MAIG DE 2014
2. DONAR COMPTE DE L’INFORME DE MOROSITAT DEL 2n TRIMESTRE 2014
3. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES EN RELACIÓ A L’ APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE LA CORPORACIÓ DE L’EXERCICI 2013.
4. DICTAMEN EN RELACIÓ A LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS DEL PRESSUPOST DE 2014.
5. DICTAMEN EN RELACIÓ A L’ASSIGNACIÓ DEL FONS DE COOPERACIÓ LOCAL, ANY 2013
6. DICTAMEN EN RELACIÓ A LA MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PIC CALDES AMB L’OBJECTIU DE OPTIMITZAR EL SERVEI DE LLAR D’INFANTS
7. DICTAMEN EN RELACIÓ A LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LES NORMES REGULADORES DE LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL.
8. DICTAMEN EN RELACIÓ A LA PROPOSTA D’APROVACIÓ D´UNA MODIFICACIÓ EN L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LES TAXES PER PRESTACIÓ DE SERVEIS I REALITZACIÓ D’ ACTIVITATS MUNICIPALS, EN EL SEU ANNEX 8 – PRESTACIÓ SERVEIS DE LLAR D’INFANTS.
9. DICTAMEN EN RELACIÓ A LA PROPOSTA DE CREACIÓ I MODIFICACIÓ DE FITXERS DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL.
10. MODIFICACIÓ PUNTUAL NUM. 2 DEL POUM PROMOGUT PER PROMOCIONES VIÑALS EN L’ÀMBIT D’UN PLA DE MILLORA URBANA DISCONTINU.
11. DICTAMEN EN RELACIÓ A LA MOCIÓ DEL GRUP D’ ICV-EUIA-E "PER UNA REFORMA CONSTITUCIONAL I LA CONVOCATÒRIA D'UN REFERÈNDUM SOBRE MONARQUIA I PER L'INICI D'UN PROCÉS CAP A LA REPÚBLICA"
12. DICTAMENT EN RELACIÓ A LA DETERMINACIÓ DE LES DUES FESTES LOCALS 2015.
13. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN.
     1.- COMUNICACIONS DE L’ALCALDIA
     2 .- PRECS I PREGUNTES

Attachments:
Download this file (25-07-14-ple-juliol-caldes-de-malavella.pdf)25-07-14-ple-juliol-caldes-de-malavella.pdf[25-07-14-ple-juliol-caldes-de-malavella.pdf]