Dilluns, 29 de maig de 2017 

A les 8 del vespre.

A la Sala Annexa de la Casa Rosa.
Sessió ordinària.

 

ORDRE DEL DIA

PRIMER. APROVACIÓ DE LES ACTES DEL DIA 27 DE MARÇ I 8 DE MAIG

SEGON. DICTAMEN EN RELACIÓ A LA DECLARACIÓ DE BÉNS UTILITAT PÚBLICA (EXP. OBRES 219/2017 "PORTADA D´AIGUA A LA URBANITZACIÓ DE CAN CARBONELL)

TERCER. DICTAMEN EN RELACIÓ A LA DECLARACIÓ DE BÉNS UTILITAT PÚBLICA (EXP. OBRES 220/2017 "CONNEXIÓ DE LES XARXES D´AIGÜES RESIDUALS I D´AIGUA POTABLE A LA URBANITZACIÓ DE MALAVELLA PARK)

QUART. DICTAMEN EN RELACIÓ A LA CONVALIDACIÓ DE L' ACORD D' APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLA DE MILLORA URBANA 10 DE L´ÀREA CENTRAL DEL GOLF (PMU10)

CINQUÈ. DICTAMEN EN RELACIÓ A LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM PARATGE DE SANT MAURICI

SISÈ. DICTAMEN EN RELACIÓ A LA PROPOSTA DE CONCERTACIÓ DE PRÉSTEC NÚM. 2 DEL PRESSUPOST PER A 2017

SETÈ. DICTAMEN EN RELACIÓ A LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 4/2017

VUITÈ. DICTAMEN EN RELACIÓ A LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 5/2017

NOVÈ. DICTAMEN EN RELACIÓ A LA PROPOSTA D'ALIENACIÓ DE PATRIMONI

DESÈ. A DICTAMEN EN RELACIÓ A L´ACORD DE LA JUNTA D E GOVERN LOCAL DEL DIA 24/05/2017 EN RELACIÓ A L´APLICACIÓ DE COEFICIENTS D´ACTUALITZACIÓ DE VALORS CADASTRALS PER AL 2018

ONZÈ. DICTAMEN EN RELACIÓ A L´ACTUALITZACIÓ DEL CONVENI AMB EL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA EN RELACIÓ A LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS SOCIALS BÀSICS I ESPECIALTIZATS

DOTZÈ. INFORME DE MOROSITAT 1R TRIMESTRE 2017

TRETZÈ. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

1.- COMUNICACIONS DE L'ALCALDIA

2 .- PRECS I PREGUNTES