Dilluns, 27 de març de 2017 

A les 8 del vespre.
A la Sala Annexa de la Casa Rosa.
Sessió ordinària.

ORDRE DEL DIA

PRIMER.- APROVACIÓ DE L'ACTA DEL DIA 30 DE GENER

SEGON.- DONAR COMPTE DE LA PROPOSTA DEL GRUP CIU PER A CANVI DENOMINACIÓ GRUP MUNICIPAL (PDECAT)

TERCER.- DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ PRESSUPOST EXERCICI 2016

QUART.- DONAR COMPTE DE L'INFORME PLA PRESSUPOSTARI 2018- 2020

CINQUÈ.- DONAR COMPTE DE L'INFORME MOROSITAT 4T TRIMESTRE 2016

SISÈ.- DICTAMEN EN RELACIÓ A L'ACORD D'APROVACIÓ RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS

SETÈ.- DICTAMEN EN RELACIÓ A LA DECLARACIÓ DE BÉNS UTILITAT PÚBLICA (EXP. OBRES AMB EXPROPIACIÓ)

VUITÈ.- DICTAMEN EN RELACIÓ A LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE INTEGRAL DE SERVEIS ENERGÈTICS QUE HA DE PERMETRE LA INSTAL.LACIÓ I FUNCIONAMENT D ´UNA CALDERA DE BIOMASSA PER ABASTIR L'ESCOLA SANT ESTEVE

NOVÈ.- DICTAMEN EN RELACIÓ A L'APROVACIÓ DEL CONTRACTE D´ARRENDAMENT DEL POU DE CAN GELABERTÓ

DESÈ.- DICTAMEN EN RELACIÓ A L´APROVACIÓ DEL PROGRAMA FUNCIONAL DE LA BIBLIOTECA - CENTRE CULTURAL FRANCESC FERRER I GUÀRDIA.

ONZÈ.- DICTAMEN EN RELACIÓ A LA PETICIÓ AUTORITZACIÓ REPOSICIÓ PLAÇA VACANT SERGENT

DOTZÈ.- DICTAMEN EN RELACIÓ A L'ADHESIÓ A LA XARXA LOCAL SITMUN-GIRONA

TRETZÈ.- DICTAMEN EN RELACIÓ A L´APROVACIÓ DEFINITIVA D'UN CONVENI URBANÍSTIC AMB EL PGA GOLF DE CATALUNYA S.A. I PGA GOLF DE CALDAS S.A. EN RELACIÓ A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS MÍNIMS OBLIGATORIS EN L'ÀMBIT DEL GOLF

CATORZÈ.- DICTAMEN EN RELACIÓ A L'APROVACIÓ D´UNA ADDENDA AL CONVENI DE DELEGACIÓ DE LES COMPETÈNCIES DE GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS I DE NETEJA VIÀRIA

QUINZÈ.- DICTAMEN EN RELACIÓ A LA DELGACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA I CONTROL D´ANIMALS DE COMPANYIA ABANDONATS O PERDUTS, I DELEGACIÓ DE Ajuntament de Caldes de Malavella (Girona) LA RESPONSABILITAT DE LA RECOLLIDA I CONTROL D´ANIMALS DE COMPANYIA ABANDONATS, PEDUTS I/O ENSALVATGITS

SETZÈ.- DICTAMEN EN RELACIÓ A L'APROVACIÓ DEL PLA ESPECIAL DE CAMINS

DISSETÈ.- DICTAMEN EN RELACIÓ A L´APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL PER A LA REGULACIÓ DELS USOS RECREATIU, ESPORTIU I COMERCIAL EN LES ZONES 1,3,7B I 11 DEL POUM

DIVUITÈ.- DICTAMEN EN RELACIÓ A LA MOCIÓ D'ERC PER A LA CREACIÓ D'UN PROTOCOL CONTRA LES AGRESSIONS SEXISTES A LES FESTES I A ESDEVENIMENTS D'OCI DE CALDES DE MALAVELLA

DINOVÈ.- DICTAMEN EN RELACIÓ A LA MOCIÓ D'ADHESIÓ AL PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM (8 FEBRER 2017)

VINTÈ.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN.

1.- COMUNICACIONS DE L'ALCALDIA

2 .- PRECS I PREGUNTES