Dilluns, 25 de juliol de 2016 
A les 8 del vespre.
A la Sala Annexa de la Casa Rosa.

ORDRE DEL DIA:
PRIMER - APROVACIÓ DE LES ACTES NÚM. 3 I 4 DE LES SESSIONS DELS DIES 30 DE MAIG DE 2016 I 11 DE JULIOL DE 2016.
SEGON - PRESA DE POSSESSIÓ DE NOU REGIDOR.
TERCER - MOCIÓ DE L'ALCALDIA EN RELACIÓ A LA MODIFICACIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS.
QUART - MOCIÓ DE L'ALCALDIA EN RELACIÓ A LA MODIFICACIÓ DE LES COMISSIONS INFORMATIVES.
CINQUÈ - DICTAMEN EN RELACIÓ A LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 2 DE CRÈDIT EXTRAORDINARI AL PRESSUPOST 2016.
SISÈ - DICTAMEN EN RELACIÓ A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL CONVENI PER L'ENCÀRREC DE GESTIÓ DE PRESTACIÓ DE SERVEIS MÍNIMS DE SALUT PÚBLICA DE COMPETÈNCIA MUNICIPAL.
SETÈ - DICTAMEN EN RELACIÓ A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ D'UNA BONIFICACIÓ POTESTATIVA DE L'ICIO PER A UN EDIFICI ESCOLAR.
VUITÈ - DICTAMEN EN RELACIÓ A LA PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE NETEJA DE DEPENDÈNCIES MUNICIPALS.
NOVÈ - DICTAMEN EN RELACIÓ A LA PROPOSTA D'IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS C. PLA I DENIEL (TRAM COMPRÈS ENTRE EL C.TERMES ROMANES I LA CTRA. DE LLAGOSTERA PER LES OBRES D'URBANITZACIÓ D'UN TRAM DE LA CARRETERA DE LLAGOSTERA).
DESÈ - DICTAMEN EN RELACIÓ A LA PROPOSTA D'IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER A LES OBRES DE LA CTRA. DE LLAGOSTERA TRAM CENTRAL, COMPRÈS ENTRE EL C. TERMES ROMANES I C. RERA MURALLA.
ONZÈ - DICTAMEN EN RELACIÓ A LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA GENERAL DE CONVIVÈNCIA CIUTADANA I ÚS DELS ESPAIS PÚBLICS.
DOTZÈ - DICTAMEN EN RELACIÓ A LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ PUNTUAL PER A LA REGULACIÓ DELS USOS RECREATIU, ESPORTIU I COMERCIAL EN LES ZONES 1, 3, 7B I 11 DEL POUM.
TRETZE- DICTAMEN EN RELACIÓ A LA PROPOSTA ESTABLIMENT DE FESTES LOCALS 2017.
CATORZE- DICTAMEN EN RELACIÓ A LA MOCIÓ PER A LA DEROGACIÓ DEL REIAL DECRET 1004/2015 QUE REGULA EL PRCEDIMENT PER A L'ADQUISICIÓ DE LA NACIONALITAT ESPANYOLA.

CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN.
1 - DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 402/2014 EN RELACIÓ A LA DECLARACIÓ DE LA CONDICIÓ DE MINEROMEDICINAL DE L'AIGUA DE LA CAPTACIÓ DEL "RAIG D'EN MEL".
2- COMUNICACIONS DE L'ALCALDIA.
3- PRECS I PREGUNTES.

Attachments:
Download this file (25-07-16-ple-municipal-caldes-de-malavella.pdf)25-07-16-ple-municipal-caldes-de-malavella.pdf[25-07-16-ple-municipal-caldes-de-malavella.pdf]