Dilluns, 30 de maig de 2016 
A les 8 del vespre.
A la Sala Annexa de la Casa Rosa.

ORDRE DEL DIA:
PRIMER - APROVACIÓ DE L'ACTA DEL DIA 4 D'ABRIL.
SEGON - PRESA DE POSSESSIÓ DE NOU REGIDOR.
TERCER - SORTEIG DE MEMBRES DE LES MESES ELECTORALS PER A LES ELECCIONS GENERALS DEL 26 DE JUNY DE 2016.
QUART - DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA EN RELACIÓ A LA PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DEL PREU JUST D'EXPROPIACIÓ DEL PROJECTE DEL CAMÍ D'AIGÜES BONES A CAN CARBONELL.
CINQUÈ - DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA EN RELACIÓ A LA PROPOSTA D'INCOACIÓ D'EXPEDIENT SANCIONADOR 2016/0005108.
SISÈ - DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA EN RELACIÓ A LA PROPOSTA DE L'ORDENANÇA REGULADORA DE LA VENDA NO SEDENTÀRIA.
SETÈ - DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA EN RELACIÓ A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL DE GESTIÓ DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ.
VUITÈ - DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA EN RELACIÓ A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE CAMINS.
NOVÈ - DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA EN RELACIÓ A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA CLÀUSULA DE PROTECCIÓ DE DADES EN ELS CONVENIS DE DELEGACIÓ AMB EL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA.
DESÈ - DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA EN RELACIÓ AL NOMENAMENT DE PREPRESENTANT DEL CONSORCI VIES VERDES.
ONZÈ - RENÚNCIA AL CÀRREC DE REGIDORIA
DOTZÈ - CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN:
   1 - COMUNICACIONS DE L'ALCALDIA
   - RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA
   - INFORAM DE MOROSITAT 1R TRIMESTRE DE 2016
   2 - PRECS I PREGUNTES