Dilluns, 4 d'abril de 2016 
A les 8 del vespre.
A la Sala Annexa de a Casa Rosa.

ORDRE DEL DIA:
PRIMER - APROVACIÓ DE L'ACTA DEL DIA 25 DE GENER.
SEGON - DICTAMEN EN RELACIÓ A L'APROVACIÓ DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL SECTOR TOURIST CLUB.
TERCER - DICTAMEN EN RELACIÓ A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE DE PAVIMENTACIÓ ENTRE AIGÜES BONES I CAN CARBONELL (FASE II).
QUART - DICTAMEN EN RELACIÓ A LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA PER A L'ESTALVI D'AIGUA.
CINQUÈ - DICTAMEN EN RELACIÓ A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DEFINITIVA DEL MAPA DE CAPACITAT ACÚSTICA.
SISÈ - DICTAMEN EN RELACIÓ A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'ORDENANÇA REGULADORA DE LA INTERVENCIÓ MUNICIPAL, AMBIENTAL, DE SEGURETAT I SALUT PÚBLICA.
SETÈ - DICTAMEN EN RELACIÓ A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'ORDENANÇA REGULADORA DE LA INTERVENCIÓ MUNICIPAL EN ESPECTACLES PÚBLICS I ACTIVITATS RECREATIVES.
VUITÈ - DICTAMEN EN RELACIÓ A LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DE SERVEI DE LA POLICIA LOCAL.
NOVÈ - DICTAMEN EN RELACIÓ A LA PROPOSTA DE DELEGACIÓ DE LA POTESTAT SANCIONADORA EN MATÈRIA DE RESIDUS AL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA.
DESÈ - DICTAMEN EN RELACIÓ A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DELS PLECS PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA DE DEPENDÈNCIES MUNICIPALS.
ONZÈ - DICTAMEN EN RELACIÓ A LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LES BASES DE CONCESSIÓ D'AJUTS SOCIALS.
DOTZÈ - DICTAMEN EN RELACIÓ A LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LES NORMES REGULADORES DE LA LLAR D'INFANTS.
TRETZÈ - DICTAMEN ENRELACIÓ A LA IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS C/PLA I DENIEL (TRAM COMPRÈS ENTRE EL C/TERMES ROMANES I LA CTRA. DE LLAGOSTERA PER LES OBRES D'URBANITZACIÓ D'UN TRAM DE LA CARRETERA DE LLAGOSTERA.
CATORZÈ - DICTAMEN EN RELACIÓ A LA IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER A LES OBRES CTRA. DE LLAGOSTERA, TRAM CENTRAL, COMPRÈS ENTRE EL C/TERMES ROMANES I C/ RERA MURALLA
QUINZÈ - DICTAMEN EN RELACIÓ AL MANIFEST INSTITUCIONAL DEL DIA 8 DE MARÇ DE 2016.
SETZÈ - DICTAMEN EN RELACIÓ A LA RENÚNCIA AL CÀRREC DE REGIDORA DE LA SRA. ANNA MARIA SÀBAT.
DISSETÈ - CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN:
   1 - COMUNICACIONS DE L'ALCALDIA
   - INFORME DE MOROSITAT
   - DECRET DE MOROSITAT
   - CECRET APROVACIÓ LIQUIDACIÓ 2015
   - DECRET D'INCORPORACIÓ DE ROMANENTS
   - ALTRES RESOLUCIONS
   2 - PRECS I PREGUNTES

Attachments:
Download this file (ple-ordinari-marc-2016-caldes-de-malavella.pdf)Convocatòria de ple[ple-ordinari-marc-2016-caldes-de-malavella.pdf]