SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE
DIA: 24 de novembre de 2014
HORA: 8 del vespre
LLOC: Sala de Sessions
Edifici de la Casa Rosa

ORDRE DEL DIA
1. APROVACIÓ, SI ESCAU DE LES ACTES DEL DIA 25 I 29 DE SETEMBRE
2. DONAR COMPTE DE L’INFORME DE MOROSITAT DEL 3r TRIMESTRE 2014
3. DONAR COMPTE DE L’ INFORME TRIMESTRAL DE COMPLIMENT D’OBJECTIUS 3R TRIMESTRE
4. DICTAMEN EN RELACIÓ A LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS
5. DICTAMEN EN RELACIÓ A LA PROPOSTA DE PRESSUPOST PER A 2014
6. DICTAMEN EN RELACIÓ A L´APROVACIÓ DEL PLA ECONÒMIC FINANCER 2014
7. DICTAMEN EN RELACIÓ A L’ ABONAMENT PART PTOPORCIONAL PAGA EXTRAORDINÀRIA DESEMBRE 2012
8. DICTAMEN EN RELACIÓ A LA PROPOSTA DE CONVENI URBANÍSTIC ENTRE L’AJUNTAMENT DE CALDES DE MALAVELLA, I “PGA GOLF DE CATALUNYA, S.A” I “PGA GOLF DE CALDAS, S.A.”, ÀMBIT DEL SECTOR DEL GOLF
9. DICTAMEN EN RELACIÓ A LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL POUM SECTOR GOLF
10. DICTAMEN EN RELACIÓ A L’APROVACIÓ DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ D’UN TRAM DE LA CARRETERA DE LLAGOSTERA
11. DICTAMEN EN RELACIÓ A LA PROPOSTA DE NOMENCLATOR DE CARRERS SECTOR DEL GOLF
12. DICTAMEN EN RELACIÓ A LA PROPOSTA D´APROVACIÓ PLA D’IGUALTAT 2015
13. DICTAMEN EN RELACIÓ A LA PROPOSTA REGLAMENT DE RÈGIM D’ÚS DELS HORTS URBANS ECOLÒGICS DE TITULARITAT MUNICIPAL I PER A LA CESSIÓ D’ÚSDICTAMEN EN RELACIÓ A LA PROPOSTA DE DECLARACIÓ D’ENTITAT D’INTERÈS MUNICIPAL
14. LECTURA DEL MANIFEST DEL DIA INTERNACIONAL PER A L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES
15. PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DELS ACORDS REFERENTS A L´EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT I GESTIÓ D´UNA CALDERA DE BIOMASSA
16. MOCIÓ DEL GRUP D’ESQUERRA REPUBLICANA SOBRE LA LLICÈNCIA ESPORTIVA ESPANYOLA ÚNICA
17.MOCIÓ DEL GRUP D’ICV-EUIA-E PER A L’ADOPCIÓ DE MESURES URGENTS PER PALIAR LA POBRESA ENERGÈTICA
18. MOCIÓ DEL GRUP D’ICV-EUIA-E DAVANT LES INDEMNITZACIONS DEL PROJECTE CASTOR
19. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN.
1.- COMUNICACIONS DE L’ALCALDIA.
2.- PRECS I PREGUNTES.

Attachments:
Download this file (convocatoria-ple-caldes-de-malavella-24-11-14.pdf)convocatoria-ple-caldes-de-malavella-24-11-14.pdf[convocatoria-ple-caldes-de-malavella-24-11-14.pdf]