Menu

Ple municipal 29-1-18

Dilluns 29 de gener es celebrarà ple ordinari a les 20 h a la Sala de Plens de Cal Ferrer

L’ordre del dia és el següent:

PRIMER: Aprovació de les actes de les sessions dels dies 22 i 27 de novembre de 2017; 28 de desembre del 2017.

SEGON: Presa de possessió de la Sra. Ana Belén López Soto, com a regidora de l’Ajuntament. 

TERCER: Dictamen en relació a la proposta d’aprovació  del pla estratègic de subvencions.

QUART: Dictamen en relació a la proposta de delegació a favor del Consell Comarcal de La Selva de la gestió tributària i recaptatòria de l’ impost sobre l’increment del valor dels terrenys.

CINQUÈ: Dictamen en relació a l’autorització compatibilitat a una funcionària interina.

SISÈ: Dictamen en relació a la proposta d’aprovació del text refòs del Pla Especial de Can Calot.

SETÈ: Dictamen en relació a la proposta de delegació i aprovació del conveni marc de delegació de competències entre l’Ajuntament de Caldes de Malavella i el Consell Comarcal de La Selva en matèria de prevenció d’incendis forestals en urbanitzacions, nuclis de població, edificacions i instal·lacions situats en terrenys forestals, d’acord amb la llei 5/2003.

VUITÈ: Dictamen en relació a la proposta d’aprovació del conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament de Caldes de Malavella pel cofinançament i les condicions d’execució i lliurament de l’instal·lació d’una caldera de biomassa i xarxa de calor als equipaments esportius municipals.

NOVÈ: Control i fiscalització dels òrgans de govern
1. Comunicacions de l’alcaldia
2. Precs i preguntes

Tornar al principi